Abstract


SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM, KAYGI DURUMLARININ ÇEVRİMİÇİ ORTAMLARDA ALGILANAN SOSYALLEŞME DÜZEYİNE ETKİSİ

Bu araştırma, Gümüşhane Üniversitesi öğrenim gören öğrencilerin iletişim kaygı durumlarının çevrimiçi ortamlarda algılanan sosyalleşme düzeylerinin incelenerek spor değişkeni açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Gümüşhane Üniversitesi öğrenim gören öğrenciler oluştururken, örneklem grubunu ise 152’si erkek ve 162’si kadın olmak üzere toplan 314 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, iletişim kaygısını belirlemek için ise McCroskey (1982) tarafından geliştirilip; Çakmak (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 5’li Likert Tipi 24 madde ve 4 alt boyuttan oluşan “İletişim Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin çevrimiçi Algılanan sosyalleşme düzeylerini belirlemek için Kreijns ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen ve Bardakçı (2010) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ölçek 10 madde ve tek alt boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla tanımlayıcı test; cinsiyet, spor yapıyor musunuz ve yaptığınız spor türüne göre iletişim kaygısı ve algılanan sosyalleşme düzeylerini karşılaştırmak için bağımsız değişkenlerde T-Testi; yaş, sınıf ve günlük internet kullanma sürelerine göre karşılaştırılmasında ise One Way Anova Testi uygulanmıştır. Katılımcıların cinsiyet, spor, yaş sınıflaması, sınıf ve bölüm değişkeni spor türü göre iletişim kaygısı ve algılanan sosyalleşme puanlarının karşılaştırılmasında gruplar arasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır (p>0,05). Üniversite öğrencilerinin İletişim kaygısı ile algılanan sosyalleşme ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0,05). Yapılan analizlere göre, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla grup iletişim kaygısı alt boyutu düzeylerinin daha yüksek olduğu ve aralarında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin iletişim kaygılarının algılanan sosyalleşme düzeylerini etkilemediği, sporun, yaşın ve fakülte gibi değişkenlerin iletişime ve algılanan sosyalleşmeye etki etmediği söylenebilir.Keywords

Çevrimiçi öğrenme, İletişim, Kaygı

References