Abstract


TAKIM VE BİREYSEL SPORLA UĞRAŞAN BİREYLERİN KORONAVİRÜSE YAKALANMA KORKU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, takım ve bireysel sporla uğraşan bireylerin Covid-19 korkusu düzeylerini bazı sosyo-demografik özellikler açısından incelemektir. Araştırmanın evreni, takım ve bireysel sporla uğraşan bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, bireysel ve takım sporuyla uğraşan sporcular arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 218 sporcu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile Haktanır ve ark (2020) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Covid-19 Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Tüm istatistiksel hesaplamalar SPSS 22.0 V istatistik paket programda yapılmıştır. Yapılan araştırmada katılımcıların cinsiyet, alkol kullanım durumu, aşılanma durumu ve ilgilendiği spor branşına göre Covid-19 Korkusu ölçek toplam puanı arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Araştırmada, katılımcıların yaşı ve spor yaşı ile Covid-19 Korkusu Ölçeği toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.Keywords

Covid-19, Korku, Spor, Sporcu

References