Abstract


SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL ONAY İHTİYACININ ARACILIK ROLÜ

Araştırmada sosyal görünüş kaygısı ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide sosyal onay ihtiyacının aracı rol oynayıp oynamadığı incelenmiştir. Bu araştırma ilişkisel tarama modellerinden yordayıcı korelasyon model ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Türkiye'de eğitimine devam eden 302 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu kolaylıkla bulunan örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmada veri çözümleme tekniği olarak aracılık modeli test edilmiştir. Aracılık modeli test edilirken yapısal eşitlik modeli (YEM) kapsamında Lisrel paket programı kullanılarak doğrudan ve dolaylı ilişkiler, bu ilişkilerin değişimleri incelenmiştir. Yapılan bu araştırmanın sonuçları, bireylerin sosyal görünüş kaygısı arttıkça, artan sosyal onaylanma ihtiyacıyla sosyal medya bağımlılığının arttığını göstermektedir. Araştırmada önerilen sosyal görünüş kaygısı ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide sosyal onay ihtiyacının aracılık ettiğine ilişkin model istatiksel olarak anlamlıdır. Sosyal onay ihtiyacının sosyal görünüş kaygısı ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide tam aracılık rolü üstlenmektedir. Sosyal görünüş kaygısının sosyal onay ihtiyacının yordayıcısı olduğu, sosyal onay ihtiyacının da sosyal medya bağımlılığının yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Tüm model sosyal medya bağımlılığının %52’sini açıklamaktadır. Sonuç olarak, bireylerin sosyal görünüş kaygılarının ve karşılanamayan sosyal onay ihtiyaçlarının birlikte sosyal medya bağımlılığını açıkladığı görülmektedir.



Keywords

Sosyal medya bağımlılığı, sosyal görünüş kaygısı, sosyal onay ihtiyacı





References