Abstract


OKULÖNCESİ ve SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın genel amacı okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretime ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve farklılaştırılmış öğretim konusunda önerilerin sunulmasıdır. Araştırma tarama modellerinden durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara-Çubuk ilçesinde bulunan resmi okullarda görevli ve araştırmaya gönüllü katılan 12 okulöncesi öğretmeni ve 30 sınıf öğretmeni,36’sı kadın 6’sı erkek olmak üzere 42 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşme sorularına verilen cevaplarla tema ve kodlar oluşturularak frekans dağılımları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin çoğunun farklılaştırılmış öğretimle ilgili eğitimler konusunda olumlu görüşlerinin olduğu, bununla birlikte eğitimlerin yetersiz olduğunu belirten görüşlerin de yer aldığı belirlenmiştir. Hızlı/yavaş öğrenen öğrenciler açısından farklılaştırılmış öğretime ilişkin olumlu görüşlerin olduğu, bununla birlikte kalabalık sınıflarda uygulamada güçlük yaşandığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun farklılaştırılmış öğretime ilişkin olumlu görüşlerinin olduğu, ancak bazı öğretmenlerin kalabalık sınıflarda uygulama güçlüğü ve fazla zaman gerektirmesi gibi olumsuz görüşlerinin de yer aldığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun farklılaştırılmış öğretim konusunda özyeterlik düzeylerinin yetersiz olduğu ortaya konulmuştur. Öğretmenlerin çoğunluğunun farklılaştırılmış öğretimi planlanma, uygulama ve değerlendirme konusunda hazırbulunuşluk düzeyinin belirlenmesinin önemli olduğu görüşünü ortaya koydukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin çoğunluğunun görüşüne göre farklılaştırılmış öğretimin, öğrencilerin bireysel ve akademik süreçlerine olumlu katkılar sağladığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun farklılaştırılmış öğretimin daha iyi uygulanabilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için öğretmen yeterliklerinin arttırılması gerektiği görüşünün olduğu, çoğu öğretmenin okulun donanımsal ve fiziki ortamının geliştirilmesi gerektiği ve sınıf mevcutlarının azaltılması gerektiği görüşlerinin olduğu belirlenmiştir. Farklılaştırılmış öğretim konusunda okulöncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik yüz yüze eğitimler verilmesi önerilmektedir. Okullarda sınıf mevcutlarının eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak bir seviyede tutulması önerilmektedir. Derslerde farklılaştırılmış öğretim yönteminin uygulanması önerilmektedir.Keywords

Okulöncesi eğitim, sınıf eğitimi, öğretmen görüşü, farklılaştırılmış öğretim

References