Abstract


ARGÜMANTASYON TABANLI TARTIŞMALARDA MATEMATİKSEL MODELLEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ: SSI ÖRNEĞİ

Çağdaş eğitimin amaçlarından biri de toplumun ve bilimin karşılıklı olarak birbirlerinden etkilendiğini bireylerin anlamasını sağlamaktır. Sosyo-Bilimsel Konular (SGK), öğrencilerin mantıksal karar vermelerini destekleyebilir ve okulların bilgili bireyler yetiştirmesine yardımcı olabilir. Öğrenciler okul matematiği ile gerçek dünya arasındaki geçişlerde modelleme görevleriyle meşgul olduklarında, model geliştirme sırasında onların bilişsel akıl yürütmeleri gerçek dünya bağlamında desteklenebilir. Bunu yaparak grup üyelerinin ileri sürdüğü argümanları tartışırlar ve onların akıl yürütmeleri yoluyla ortak kararlara ulaşmaya çalışırlar. Bu süreçte aktif olarak argümanlar formüle ederler ve bu argümanları gerekçelendirirler. Dolayısıyla modelleme döngüsünde oluşturulan argümanların modelleme süreçlerine dayandığına inanıldığından modelleme süreçlerinin incelenmesinin öğrencilerin argümanlarına ilişkin fikir vermesi mümkündür. Çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyo-bilimsel bir konu olan COVID-19'un bağlamı hakkında tartışırken modellerini nasıl kullandıklarını araştırmak ve tartışma sürecinin modelleme süreci ile bağlantılı olup olmadığını ve nasıl bağlantılı olduğunu araştırmaktır. Bu, öğretmen adaylarının argümantasyon ve modelleme uygulamalarına nasıl katıldıkları ve bir uygulamanın diğerini nasıl destekleyebildiği veya kısıtlayabildiğini araştıran bir çalışmadır. Bu nedenle, olgu hakkında tartışma sürecinin modelleme süreci ile iç içe olup olmadığını ve nasıl iç içe olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz; öğretmen adaylarının bilimsel argümantasyon ve modelleme uygulamalarına katılmalarını sağlayacak bir öğrenme ortamı tasarlandı. Araştırmanın bulguları, araştırma sorusuna yanıt olarak modelleme süreçleri dikkate alınarak modelleme döngüsü içerisinde oluşturulan alt argümanlar incelenerek yorumlanmıştır. Öğretmen adaylarının çözüm önerileri ve modelleme süreçlerinde kullandıkları argüman yapıları detaylı olarak incelendiğinde çoğunlukla düşük düzeyde olduğu, yüksek düzeyde modellerin ise fazla olmadığı görülmüştür.Keywords

Argümantasyon, matematiksel modelleme, öğretmen adayları, sosyo bilimsel konular

References