Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAYGILARI VE MESLEĞE HAZIR OLMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öğretmen adaylarının kendilerini mesleğe hazır hissetmeleri önemlidir. Çünkü kendini hazır hisseden bir öğretmen sınıf ortamında mesleğinin gerektirdiği davranışları profesyonel olarak sergileyecektir. Bu nedenle öğretmen adaylarının mesleğe hazır olma durumu ve mesleğe yönelik kaygıları arasındaki ilişkinin araştırılması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kaygıları ile hazır olma durumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma ilişkisel araştırma modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu öğretmen adaylarından oluşan 295 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ilk bölümde öğretmen adaylarına ait cinsiyet ve yaş değişkenleri hakkında demografik bilgiler, ikinci bölümde ise “Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği” ve üçüncü bölümde ise “Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilk olarak değişkenlere ait betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Daha sonra değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla kanonik korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının görev merkezli kaygı düzeyleri ortalaması diğer kaygı düzeylerinin ortalamasından daha yüksektir. Ayrıca öğretmen adaylarının teknolojik yeterlik olarak hazır olma durumu diğer boyutlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeğine ait alt boyutları ile Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeğine ait alt boyutları arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler olduğu bulunmuştur. Kanonik korelasyon analizi sonucu elde edilen değişken setinin %29 luk bir varyansı paylaştığı hesaplanmıştır. Bu araştırma kapsamında elde dilen bulgulardan yola çıkarak öğretmen adaylarının görev merkezli kaygılarını azaltmak için eğitim fakültelerinde okul uygulamaları dersi 1. Sınıftan itibaren her eğitim döneminde görülebilir. Öğretmen adaylarının etkili öğrenme ortamı oluşturabileceği konular işlenmeli veya ödevler verilebilir. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazırlayabilmek için farklı öğretim stratejileri kullanılabilir. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda aynı değişkenlerle farklı analiz yöntemleri kullanılabilirKeywords

öğretmen adayları, mesleki kaygı, mesleğe hazır olma.

References