Abstract


EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI HEDEF YÖNELİMLERİNİN GÜDÜLENME VE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ BELİRLEMEDEKİ ROLÜ

Bu araştırmanın amacı; Eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde eğitim gören öğretmen adaylarının başarı hedef yönelimleri düzeylerinin güdülenme ve öğrenme stratejilerini belirlemedeki rolünün incelenmesi ve İngilizce, Sınıf Öğretmenliği ve Beden eğitimi öğretmen adaylarının başarı hedef yönelimlerinin, güdülenme ve öğrenme stratejilerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 28 kadın 12 erkek İngilizce Öğretmenliği öğretmen adayı, 31 kadın 11 erkek Sınıf Öğretmenliği ve 18 kadın 26 erkek Beden Eğitimi öğretmenliği toplam 126 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma verileri Başarı Hedef Yönelimleri Ölçeği (BAÖ) (Elliot & McGregor, 2001) ve Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği (GÖSÖ) (Pintrich ve diğ., 1991) ve Kişisel Bilgi formu ile toplanmıştır. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre başarı hedef yönelimleri, güdülenme ve öğrenme stratejilerinde fark olup olmadığını belirlemek amacıyla iki yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizlerde, öğretmen adayları cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, başarı hedef yönelimleri ve güdülenme stratejileri düzeyinde kadın öğretmen adaylarının en yüksek puan ortalamalarına ulaştıkları, öğrenme stratejileri incelendiğinde ise erkek öğretmen adaylarının kadınlara göre en yüksek skorlara ulaştığı saptanmıştır. Öğretmen adaylarının eğitim aldıkları bölümlere göre incelendiğinde, başarı hedef yönelimleri ve güdülenme stratejileri değişkenlerinde sınıf öğretmenliği bölümünün en yüksek puan ortalamalarına ulaştıkları, öğrenme stratejileri incelendiğinde ise ingilizce öğretmenliğinin diğer bölümlere göre en yüksek skorlara ulaştığı saptanmıştır. Öğretmen adaylarının başarı hedef düzeylerinin cinsiyet ve bölümler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde cinsiyet ve bölümler ana etkisinin anlamlı olduğu saptanmıştır. Güdülenme stratejileri düzeylerinin cinsiyet ve bölümler açısından farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, cinsiyet değişkeni ile güdülenme stratejileri arasında anlamlı farklılığa ulaşılamazken, eğitim alınan bölümler ve ana etkileşim etkisinin manidar olduğu gözlenmiştir. Öğrenme stratejilerinin cinsiyet ve bölümler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı sürecinde, cinsiyet ve eğitim alınan bölümler ile öğrenme stratejileri arasında anlamlı farklılıklara ulaşılırken; ana etkileşim etkisinin anlamlı olmadığı saptanmıştır.Keywords

Başarı hedefi, güdülenme, öğrenme stratejileri

References