Abstract


SPORCULARDA MERHAMET VE KİBİR SENDROMU İLİŞKİSİ

Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören sporcuların merhamet ve kibir (hubris) sendromu düzeylerini bazı demografik bilgiler açısından incelemek ve merhamet ve kibir (hubris) sendromu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmada betimsel nitelik taşıyan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, örneklemi ise, 2022-2023 eğitim öğretim yılında OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 299 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Üzen Cura ve Cura (2022) tarafından geliştirilen Merhamet Ölçeği ve Tutar ve Nacar (2022) tarafından geliştirilmiş olan Sporda Kibir (Hubris) Sendromu Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada, ölçek toplam puanlarının cinsiyet, spor türü ve milli sporcu olma durumuna göre farklılık gösterip göstermediği Student t test, yaş, gelir düzeyi ve spor yaşına göre farklılık gösterip göstermediği ise Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir. Araştırmada cinsiyet, spor türü, milli sporcu olma, gelir düzeyine göre anlamlı farklılık tespit edilirken, yaş ve spor yaşına göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak merhamet, insanların kişisel deneyimleri, başarı düzeyi, spor türü ve diğer birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bunun ötesinde, merhamet gibi kişilik özellikleri ve duygusal tepkiler, bireyler arasında büyük çeşitlilik gösterebilir. Bir kişinin kibirli veya merhametli olup olmadığı, yaşam deneyimleri, değerleri ve kişilik özellikleri gibi birçok faktöre bağlı olabileceği söylenebilir.Keywords

Merhamet, kibir, sporcu

References