Abstract


BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIF ÖĞRETMENİ MESLEKİ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ

Araştırma, beden eğitimi ve oyun dersine giren sınıf öğretmenlerinin öğretim programlarında yer alan mesleki yeterliliğini ölçmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma temel bir araştırma olup, Mart 2019-Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara ili Keçiören ilçesinde araştırma kriterine uygun ve gönüllülük esaslı katılım sağlayan 386 sınıf öğretmeni üzerinde yapılmıştır. Verilerin analizinde yapı geçerliliği için betimsel istatistikler ve açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Ölçeğin 37 madde ve 5 faktörden oluşan likert (5'li) yapıdadır. Geliştirilen ölçek, toplam varyansın %70.14'ünü açıklamıştır. Güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach's alpha katsayısı 0.959 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma kapsamında, BEODÖP sınıf öğretmeni mesleki yeterliliklerini belirlenmesinde geçerliliği ve güvenilirliği olan bir ölçek geliştirilmiştir. Bulgularda, BEODÖP sınıf öğretmenlerinde (1) öğrenme-öğretme sürecine yönelik yeterlilikler, (2) dersin amaçlarına yönelik yeterlilikler, (3) mesleki ve alan yeterlilikleri, (4) dersin içeriğine yönelik yeterlilikler ve (5) ölçme değerlendirmeye yönelik yeterlilikleri belirlemek için bu ölçek niteliklere uygun bulunmuştur. Geliştirilen bu ölçek, BEODÖP sınıf öğretmeni mesleki yeterliliklerini belirlenmesinde gerekli olan eğitimlerin verilmesinde önemlidir. Geliştirilen bu ölçeğin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı (BEODP) sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerini belirlemede geçerliliği ve güvenilirliği yüksek, güvenilirliği ile geçerliliği test edilmiştir.Keywords

Beden Eğitimi, Oyun Dersi, Öğretim Programı, sınıf öğretmeni, mesleki yeterlilik

References