Abstract


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜYLE TARİH DERSLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİYLE İLİŞKİSİ

Toplumların bir arada yaşayabilmesini kolaylaştıran yazılı olmayan birtakım kurallar vardır. Bunlar varlığı hissedilen ve toplumsal barışı sağlayan kurallar bütünüdür. Belirli davranış, düşünce ve duygu kalıplarının yerleşip, toplumda insanların yan yana yaşayabilmesini kolaylaştıran bu kurallar bütünü o topluma ait değerlerle şekillenip karşılıklılık ilkesi dahilinde uygulanan bir ifade biçimidir. Değerler eğitimi ailede başlayıp, okul ortamında devam eden, topluma birey olarak katılmayla uygulamada kendini gösteren bir durumdur. Değerlerin okul ortamlarında ele alınıp, eğitim boyutunda da verilmesinin gündeme gelmesiyle beraber 2018 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere ortaöğretim tarih dersi müfredatlarında bir dizi değişikliğe gidilmiş, bu değişiklik içerisinde ki en büyük payı da değerler eğitimi almıştır. Yenilenen tarih müfredatlarının uygulanmaya başladığı 9. sınıfta öğrencilerin değerlerle ilgili görüşlerinin belirlenmesi yapılan bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma, öğrencilerin değer algısı ve değerlerin tarih eğitimindeki yerine dair düşünceleriyle ilgili bir durumu var olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçlayan bir araştırma yaklaşımı olduğu için tarama türünde, nitel araştırma yöntemlerinden durum deseni kullanılarak yürütülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla bu çalışmaya ait verilerin toplanması yoluna gidilmiştir. Öğrencilere yöneltilen sorularda öğrencilerdeki değer algısı, değerlerin eğitimdeki yerini nasıl gördükleri, tarih derslerinde değerlerin eğitiminin öğrencilerde ki karşılığının ne olduğu, değerler eğitiminin daha işlevsel olması için önerilerinin ne olduğu şeklinde dört kısımdan oluşmuştur. Araştırma da öğrenciler gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Çalışma grubunu lise 9. sınıfta okuyan 45 öğrenci oluşturmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiş, araştırma bulguları kodlanarak maddeler halinde tablolarla ifade edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bir insana ya da bir nesneye verilen önem öğrencilerdeki değer algısı olarak belirlenmiştir. Öğrenciler değerleri uygulama açısından oldukça yeterli görmüşler, okul ortamında öğrenilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğrenciler tarih dersini değerlerin öğrenilmesi açısından oldukça önemli görmektedirler. Tarih dersinde vatanseverlik milli değerinin en çok öne çıktığı, ders kitaplarının değerler eğitimi bakımından yetersiz olduğu, değerler eğitiminin daha işlevsel olması için sadece tarih dersiyle sınırlandırılmaması gerektiği şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır.Keywords

Değerler eğitimi, tarih eğitimi, tarih, öğrenci görüşleri

References