Abstract


ADLİ GÖRÜŞMECİLERİN GÖREVLERİ SEBEBİYLE MARUZ KALDIĞI ZORLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmanın amacı, adli görüşmecilerin yürüttüğü görev sebebiyle karşı karşıya kaldığı zorlukları ve bu zorlukları en aza indirgeyebilecek çözüm önerileri veya düzenlemelerin neler olduğuna yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Örneklem, Türkiye’nin yirmi altı çocuk izlem merkezinde aktif şekilde görev alan 82 adli görüşmeciden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak katılımcılara sunulan Kişisel ve Mesleki Bilgi Formu ile bu form içerisindeki açık uçlu soruya, araştırma evreninin %61,19’u yanıt vermiştir. Katılımcıların verdikleri yanıtlar, içeriklerine göre on bir başlık içerisine dağıtılarak içerik içerisinde yansıtılan ana temalar yorumlanmıştır. Çocuk izlem merkezi yönetmeliği gibi yazılı bir düzenleme oluşturularak bu merkezlerin işleyişi, çalışma düzeni, fiziki standartları ile personelin görev tanımı ve hizmet sunan personel sayısının ülke genelinde standart duruma getirilmesi, adli görüşmecileri aşırı iş yükünden koruyan düzenlemelerin oluşturulması, adli görüşmeciye düzenli süpervizyon desteği ve hizmet içi eğitim programları sunulması, adli görüşmecilikte yetkinliğin takibinin sağlanması, adli görüşmeciye psikolojik destek, maddi özendireçler ve sosyal imkânlar sunulması, tükenmişliğe ve ikincil travmatik strese yönelik önlemler alınması ve adli görüşmesi yürütülen mağdur çocuk ve ailesine yönelik izlem sisteminin oluşturulması katılımcılar tarafından belirtilmiş ve önerilmiştir.Keywords

Çocuk izlem merkezi, adli görüşmeci, eşduyum yorgunluğu, kurumsal destek.

References