Abstract


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 2020-2024 STRATEJİK PLANLARINDA GENÇLİK VE SPORA YAKLAŞIM

Büyükşehir belediyeleri spor hizmetlerinin üretilmesi ve sunulması noktasında, kanunların ve anayasal sorumluluğun yerel yönetimlerdeki temsilcileri olarak bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı kamu yönetiminde halk tarafından ulaşılabilir, halka en yakın ve büyük bir çoğunluğa hizmet sunma sorumluluğu taşıyan yerel yönetim birimlerinden olan büyükşehir belediyelerinin stratejik planlarının gençlik ve spora yaklaşımlarının incelenmesidir. Çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin 2020-2024 stratejik planları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamuda Stratejik Yönetim internet sitesinden elde edilmiştir. Elde edilen içerikler frekans (f), yüzde dağılım ve gruplandırma şeklinde belirtilmiştir. İncelenen 30 büyükşehir belediye 2020-2024 stratejik planlarında gençlik ve spora yer verdikleri görülmektedir. Spor kavramı en çok Samsun ve en az Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi stratejik planında yer almaktadır. Gençlik kavramı en fazla Konya’da tespit edilmiştir. Spor kavramı stratejik amaçlarda %60, stratejik hedeflerde %93 görülmüştür. Gençlik kavramı stratejik amaçlarda %33, stratejik hedeflerde %80 olarak belirlenmiştir. Ülkemiz spor politikalarının yerelde yaşayan politikalar olabilmesi açısından, stratejik planlarda gençlik ve spor ile ilgili hizmet ve yatırımların stratejik hedef ve amaçlarda yer alması önemli görülmektedir. Bu çalışma, büyükşehir belediyeleri stratejik planlarında gençlik ve spor ile ilgili alanları gözden geçirebilmek ve eksiklikleri saptayabilmek açısından bir başat noktası olabilir.Keywords

Büyükşehir belediye, stratejik plan, spor, gençlik.

References