Abstract


SORU YAZMA ODAKLI BİR MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMI TASARIMI

Bu çalışma, öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım temelinde bir matematik okuryazarlığı dersi öğretim programının tasarlanmasını, denenmesini ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışma ilköğretim matematik öğretmeni adayları ile yürütülmüştür. Öğretim programının temel öğelerine ilişkin veriler, matematik okuryazarlığı öğretimine ilişkin literatürde yer alan çalışmaların dokuman analizine tâbi tutulması ile elde edilmiştir. Öğretim programı taslağının denenmesi ve geliştirilmesine ilişkin veriler, uygulama sürecinde yürütülen derslerin yarı yapılandırılmış formlarla gözlenmesinden elde edilmiştir. Öğretimin değerlendirilmesine ilişkin veriler ön testten, mülâkatlardan ve son testten elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, kendi günlük yaşamları ile öğretimi ilişkilendirmeyi gerektirdiği için etkinliklere öğretmen adaylarının ilgiyle ve aktif olarak katıldıklarını ve grupla çalışmayı tercih ettiklerini göstermiştir. Bu bulgular, matematik okuryazarlığı öğretiminde yapılandırmacı yaklaşımın temel alınmasının elverişli olduğunu göstermiştir. Öğretimin sonunda, öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı temel kavramlarını bilme, mevcut problem durumları arasından bu alanda kullanılabilecek olanları seçme ve bu alanda kullanılabilecek yeni problem durumları geliştirme yetkinliklerine önemli ölçüde eriştikleri gözlenmiştir. Ayrıca, araştırma kapsamında öğretmen adaylarının yeni problem durumu geliştirme sürecinde karşılaştıkları fırsat ve güçlüklere ilişkin tespitlere de varılmıştır. Bunlardan öğretimin içeriğine ilişkin eleştiriler kategorisinde yer alanlara göre, öğretim programı kapsamında yer verilen soru dönüştürme etkinliklerinin sayıca artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma kapsamındaki matematik okuryazarlığı öğretim programına lisans programlarında yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür.Keywords

Matematik okuryazarlığı öğretim programı, PISA, Soru yazma

References