Abstract


KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI ALANINDA YAPILAN DENEYSEL ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Bu araştırma, kariyer psikolojik danışmanlığı ve mesleki rehberlik alanında yayınlanmış farklı yaş gruplarını içine alan güncel deneysel çalışmalara ilişkin mevcut durumu göstermesi açısından önemlidir. Bu çalışma kapsamında 2013-2023 yılları arasında kariyer psikolojik danışmanlığı ve mesleki rehberlik alanında gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan yaklaşım ve modelleri tespit etmek, analiz yöntemlerini incelemek, çalışma gruplarının özelliklerini ve bağımlı değişkenlerin genel tematik örüntülerini belirlemek, güncel çalışma alanlarındaki yeni paradigma değişimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde nitel araştırma yaklaşımlarından doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, olgular hakkında yapılan araştırmalara ilişkin bilgi içeren yazılı materyallerin tematik analizini kapsayan veri toplama yöntemidir. Araştırmada, son on yılı kapsayacak şekilde 2013-2023 yılları arasında yapılan kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki çalışmaları içeren makale ve lisansüstü tezler incelenmiştir. Ulaşılan araştırmalardan sadece deneysel nitelikte olan çalışmalar değerlendirme kapsamına alınmış, betimsel çalışmalar kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırmaları değerlendirebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından “Yayın İnceleme Formu” hazırlanmıştır. Bu form yayın yılı, araştırma türü, bağımlı değişken ve konu alanı, örneklem grubu, oturum sayısı, oturum süresi, örneklem grubunun türü, kuramsal yaklaşım ve kullanılan analiz türü olmak üzere 9 bölümden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler nitel veri analizine tabi tutularak, çıkarımlarda ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Kariyer psikolojik danışmanlık, deneysel çalışmalar, doküman incelemesi

References