Abstract


ŞARKI SÖYLEME TONUNUN GELİŞİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI ve ÇOCUKLARIN ŞARKI SÖYLEME TONU KULLANIMININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada Rutkovski (1998) tarafından geliştirilmiş “Şarkı Söyleme Tonunun Gelişimi Ölçeği”nin Türkçe’ye uyarlanması ve şarkı söyleme tonunun gelişiminin yaş, cinsiyet ve sözlü/sözsüz müziklerin kullanımı gibi farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gerekli izinler alındıktan sonra ölçme aracının çevirisi bağımsız iki çevirmen tarafından yapılmış ve dilsel eşdeğerlik çalışması kapsamında uzman görüşlerine sunularak çeviri son halini almıştır. Araştırma grubunu 2022/2023 eğitim ve öğretim yılında Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir ilkokulda anasınıfı ve 3. sınıf arasında eğitimine devam eden 208 çocuk oluşturmuştur. Rasch modeline göre yapılan analizlerin sonucunda ölçme aracının amaç doğrultusunda çalıştığı, geçerliğine ilişkin olumlu bulgular içerdiği ve amaç doğrultusunda kullanılabileceği ortaya konmuştur. Ölçme aracının güvenirliğine ilişkin ise puanlayıcılar arası güvenirlik değerlerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular Şarkı Söyleme Tonunun Gelişimi Ölçeği’nin Türk kültüründe geçerli ve güvenir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Türk çocuklarının şarkı söyleme tonu kullanım durumları farklı değişkenler açısından incelendiğinde ise sınıf düzeyi arttıkça şarkı söyleme tonu kullanımı düzeyinin arttığı; kız çocuklarının erkek çocuklarına kıyasla şarkı söyleme tonu kullanımında ileri olduğu ve sözsüz şarkıların, sözlü şarkılara kıyasla anasınıfı ve ilkokul 3. sınıf çocukların şarkı söyleme tonu kullanımında avantaj sağladığı belirlenmiştir. Şarkı Söyleme Tonunun Gelişimi Ölçeği’nin genel müzik eğitimi sınıflarında kullanımına yönelik olarak eğitim sistemimize dahil edilmesi; ayrıca eğitim sistemimizdeki mevcut eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Türk çocuklarının şarkı söyleme tonunun gelişimini farklı değişkenler açısından ölçmeye yönelik, farklı eğitim kademelerinde geniş örneklemli tarama çalışmalarının yapılması önerilmektedir.Keywords

Şarkı Söyleme Tonunun Gelişimi Ölçeği, genel müzik eğitimi, şarkı söyleme, geçerlik, güvenirlik

References