Abstract


1985-2021 YILLARI ARASINDA YAPILAN UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ TEZLERİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı uzaktan eğitim alanında deneysel olarak yürütülen ve model tasarımı ortaya konulan lisans üstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma nitel karakterli ve doküman incelemesi desenindedir. Araştırmanın örneklemini 145 adet tez oluşturmaktadır. Tezler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda deneysel olarak çalışılmış ve tasarıma dayanan lisansüstü tezlerin 2006 yılından itibaren artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, uzaktan eğitime verilen önem ve uzaktan eğitim ihtiyacındaki artış ile ilişkilendirilmektedir. En fazla tezin eğitim bilimleri alanında üretildiği belirlenmiştir. Nicel yöntem metodoloji açısından en çok tercih edilen yöntemdir. İçerik analizi, ilişkisiz t testi ve betimsel analiz en çok kullanılan veri analiz yöntemleridir. Önemli sayıda tezde web tabanlı sistemlerin kullanıldığı, video ve animasyonlara da yer verildiği belirlenmiştir. Veri toplama tekniği olarak en çok anket, başarı testi ve görüşme tekniklerinin kullanılmış olması, araştırmacıların öğretim uygulamalarının ve uzaktan eğitim tasarımlarının öğrenci başarısına etkisine ve tasarımın kullanışlılığına odaklanmaları ile açıklanabilir. Bunun yanı sıra motivasyon, öğretimin etkililiği ve tasarıma yönelik katılımcı görüşlerinin de tezlerde işlenen konulardan olduğu belirlenmiştir. Psikomotor becerilerin ön planda olduğu müzik, resim ve beden eğitimi gibi alanlarda deneysel ve tasarıma yönelik uzaktan eğitim çalışmalarının yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bu alanlara yönelik uzaktan eğitim modeli geliştirme çalışmalarının arttırılması gerekmektedir. Ayrıca incelenen tezlerde öğretim programı hazırlamada önemli ölçüde eksiklikler tespit edilmiştir. Uzaktan eğitimde model tasarımı ile uyumlu öğretim programının geliştirilmesi, eğitim sürecinin başarı ile sonuçlanmasına katkıda bulunabilir. Uzaktan eğitim çalışmalarına farklı perspektiflerden yaklaşılarak yapılan incelemelerin, uzaktan eğitiminin niteliğini arttırmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Lisans üstü, tez, uzaktan eğitim, deneysel, tasarım.

References