Summary


INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HIGH SCHOOL STUDENTS' PERCEPTION OF BOREDOM IN FREE TIME ON SOCIAL MEDIA ADDICTION

Bu çalışma, lise öğrencilerinin serbest zamanda sıkılma algılarının sosyal medya bağımlılığı üzerinde etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeline göre yürütülen çalışmamızda ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, ilk bölüm araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu (yaş, cinsiyet, sosyal medyada geçirilen süre, ençok kullanılan sosyal medya aracı, sosyal medyayı kullanım amacı), ikinci bölümde Özgenel vd., (2019) tarafından geliştirilen Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ), üçüncü bölümde Iso-Ahola ve Weissinger (1990) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlaması Kara vd., (2014) tarafından yapılan Serbest Zamanda Sıkılma Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programı kullanılarak analizi yapılmıştır. İstatistiksel açıdan, frekans, yüzde ve güvenirlik katsayısı, t testi, anova testi, pearson korelasyon testi ve doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Ölçeklerin güvenirliliği Cronbach’s Alpha katsayısı ile belirlenmiştir. Analiz %95 güven aralığında hesaplanmıştır. Toplamda 356 katılımcıya ulaşılmıştır. Serbest zamanda sıkılma algıları ve sosyal medya bağımlılık düzeyleri ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, katılımcıların serbest zamanda sıkılma algıları ve sosyal medya bağımlılık düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında yapılan analizde ise serbest zamanda sıkılma algısı toplam puanı ve sıkılma alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir sonucuna varılmıştır. Serbest zamanda sıkılma algısı ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik pearson korelasyon analizi yer almaktadır. Sosyal medya bağımlılığı ile sıkılma algısı arasında pozitif yönde orta düzeyde ve anlamlı ilişki olduğu görülürken (r= ,409); Sosyal medya bağımlılığı ile doyumsuzluk arasında düşük düzeyde anlamlı ve negatif ilişki olduğu görülmektedir (r= -,146). Ayrıca serbest zamanda sıkılma algısının sosyal medya bağımlılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu ancak doyumsuzluk değişkeninde bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Lesire Time, Boredom, Social Media Addiction.References