Abstract


OBEZ KADINLARA UYGULANAN NEFES EGZERSİZLERİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMLARI İLE BEDENİ BEĞENME, BENLİK SAYGISI VE SOSYAL DUYGUSAL YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Çalışma, obez kadınlarda nefes egzersizleri ve fiziksel aktivite programlarının vücut değerlendirmesi, vücut saygısı ve sosyal-duygusal yalnızlık üzerindeki etkilerini inceledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor salonlarında yer alan obez kadınlarda, 3x2 deneysel bir tasarımla ön test ve son test ölçümleri yapıldı. Katılımcılar deney ve kontrol gruplarına ayrıldı ve farklı egzersiz programlarına katıldı. Parametrik testler, korelasyon ve regresyon analizleri verilerin değerlendirilmesinde kullanıldı. Korelasyon sonuçları, vücut saygısı ile sosyal-duygusal yalnızlık arasında negatif bir ilişki olduğunu, ancak vücut değerlendirmesi ile sosyal-duygusal yalnızlık arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını gösterdi. Katılımcıların vücut kitle indeksleri ile BAS, BRS ve SELSA ölçüleri arasında önemli ilişkiler bulundu. Tek Faktörlü Varyans Analizi sonuçlarına göre gruplar arasında vücut beğenisi açısından önemli farklar gözlenmedi, ancak özsaygı ve sosyal-duygusal yalnızlık düzeylerinde farklılıklar olduğu belirlendi. Post hoc analizleri, deney grupları arasında belirgin farklılıklar ortaya koydu. Kontrol grubu için yapılan bağımlı örneklem t-testi sonuçları, ön test ve son test skorları arasında anlamlı bir fark bulunmadığını gösterdi; ancak, deney grupları içinde önemli farklar belirlendi. Tek Faktörlü Varyans Analizi sonuçları, gruplar arasında vücut kitle indeksi değerleri arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya koydu. Sonuç olarak, nefes egzersizleri ve fiziksel aktivite programları obez kadınlarda vücut değerlendirmesi, özsaygı ve sosyal-duygusal yalnızlık düzeylerini olumlu yönde etkiledi, bu da fiziksel aktivitenin ve nefes egzersizlerinin obez kadınların psikolojik sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.Keywords

Obezite, nefes egzersizi, fiziksel aktivite, bedeni beğenme, benlik saygısı, sosyal ve duygusal yalnızlık

References