Abstract


FEN BİLİMLERİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOKTEKNOLOJİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI

Biyoteknoloji, canlı organizmaların ya da onların ürünlerinin insan yaşamını ve çevresini olumlu yönde değiştirecek biçimde kullanılmasını sağlayan teknolojilerin bir toplamı olarak çoğunlukla gen teknolojileri ve genetik rekombinasyon (genetik materyalin yeni bileşimi) terimleri ile birlikte kullanılan bir kavramdır. Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri ve sınıf öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının biyoteknoloji kavramıyla alakalı bilgi ve tutumlarını belirlemektir. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilimleri Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 68 (22 erkek 46 kız) öğretmen adayı ve Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 64 (22 erkek 42 kız) öğretmen adayı olmak üzere toplam 132 kişiyle yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları (Yüce, 2011)’den alınan ‘Biyoteknoloji Bilgi Ölçeği’ ve ‘Biyoteknoloji Tutum Ölçeği’ olmak üzere iki ölçekten oluşmaktadır. ‘Biyoteknoloji Bilgi Ölçeği’ öğretmen adaylarının biyoteknoloji konusunda bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla 3’lü likert tipine göre hazırlanmış ve 22 sorudan oluşturulmuştur. Ölçeğin iç tutarlık sınamasında Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,70 olarak hesaplanmıştır. ‘Biyoteknoloji Tutum Ölçeği’ ise öğretmen adaylarının tutum düzeylerini ölçmek için 5’li likert tipine göre hazırlanmış ve 22 sorudan oluşturulmuştur. Ölçeğin iç tutarlık sınamasında Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,81 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının bölümlerine göre hem biyoteknoloji ile ilgili bilgi düzeyleri arasında hem de cinsiyetleri arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığına bakılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatürdeki sonuçlardan farklı olarak fen bilgisi öğretmen adayları ile sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının biyoteknoloji bilgi düzeyleri arasında fen bilgisi öğretmen adayları lehine bir farklılığın olduğunu ancak bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermiştir. Tutum ölçeği sonuçları ise benzer şekilde fen bilgisi öğretmen adayları ile sınıf öğretmenliği öğretmen adayları arasında bir farklılık olduğunu ancak, bu farklılığın yine anlamlı düzeyde olmadığını göstermiştir.Keywords

Öğretmen adayları, fen eğitimi, sosyo bilimsel konular, biyoteknoloji.

References