Abstract


SOSYAL BİLGİLERDE MÜZE EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE VE GÜDÜLENMELERİNE ETKİSİ

Müzeler, toplumların yaşadığı mekana ilişkin tarihsel süreçte oluşan hafızanın korunduğu özel mekanlardır. Farklı türde ve nitelikteki müzelerin barındırdıkları koleksiyonlar toplumsal belleğin canlı tutulması ve toplumsal kimliğin oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Bu itibarla müzelerin içerdiği çeşitlilik ile insanların görünümüne sunularak sağladığı etkileşim, eğitimsel anlamda bir öğrenme kaynağı olarak görülmesine imkan sağlamıştır. Özellikle son dönemde okul dışı bir öğrenme alanı olarak kabul gören müzelerin, farklı türde eğitim etkinliklerinin yapıldığı ve öğrenciler açısından da ilgi gören bir cazibe merkezi konumuna geldiği söylenebilir. Bu anlamda müzeler öğrenciler için hem bir öğrenme aracı hem de farklı beceri ve değerlerin kazanımına katkı sağlayan bir eğitim kurumu olarak tanımlanabilir. Sosyal bilimlere ilişkin disiplinlerin buluşma noktası olan sosyal bilgiler dersi müzelerin sıklıkla kullanıldığı bir yapıya sahiptir. Sosyal bilgiler dersinin içeriği ve hedeflediği kazanımlar noktasında müzeler bir eğitim aracı olarak önemli bir öğrenme kaynağıdır. Bu anlayış esas alınarak yapılan bu çalışmanın amacı, sosyal bilgilerde müze eğitimi uygulamalarının öğretmen adaylarının müzeye ilişkin görüşlerine ve güdülenmelerine etkisini incelemektir. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desene göre yürütülen bu araştırmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesi eğitim fakültesi sosyal bilgiler eğitiminde 4. sınıfta öğrenim gören 49 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları rastgele olarak deney ve kontrol gruplarına atanmıştır. Gerçekleştirilen eğitim 1 dönem boyunca 14 hafta sürmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak müze eğitimine ilişkin görüşler ölçeği, güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen ve yarı-yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubu öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre deney grubu öğrencilerinin müze eğitimine ilişkin olumlu görüşe sahip olduğu ve ders motivasyonlarının yüksek olduğu söylenebilir. Görüşme formuna ilişkin ise sosyal bilgiler dersinde müze kullanımının öğrencilere birçok noktada büyük fayda sağlayacağı ifade edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda müzelerin eğitimde kullanımına ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Sosyal bilgiler, müze, müze eğitimi, öğretmen adayı.

References