Abstract


TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLERDE CİNSİYETİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

Bu araştırmada cinsiyetin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) üzerindeki etkisi meta analiz yöntemi ile araştırılmıştır. Bu çerçevede Türkiye’de TPAB ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. Toplam 123 tez incelenmiş, hangi tezlerin meta analizine dahil edileceği ile ilgili seçimlerin yapılmasında belirli ölçütler kullanılmıştır. Bu ölçütler şunlardır; araştırmanın Türkiye’de yapılan yayınlanmış tez olması, cinsiyet değişkeninin TPAB üzerindeki etkisinin incelenmiş olması, araştırma bulgularında aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinin ya da bunların hesaplanabilmesi için gerekli değerlerin verilmesi, örneklem büyüklüğü değerlerinin verilmiş olması. Meta analiz çalışmasında 37 tez değerlendirmeye alınmıştır Çalışmanın etki değerinin hesaplanmasında, rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Araştırmada erkek ve kadın öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi seviyeleri Q istatistiği bakımdan istatistiksel olarak anlamlıdır Q (37)= 133.625, p<.001. Etki büyüklüğüne göre (ES= -0,058) erkeklerin teknolojik pedagojik alan bilgisi seviyesi kadınlara göre daha yüksektir. Meta analize dahil edilen araştırmaların etki büyüklükleri karşılaştırıldığında; tez türü, örneklem grubu ve örneklem sayısının, cinsiyetin TPAB üzerindeki etki büyüklüğünü değiştirmediği belirlenmiştir.Keywords

TPAB, meta-analiz, cinsiyet, Türkiye’de yapılan tezler.

References