INFLUENCES OF GROUP RESEARCH METHOD BASED ON TO THE STUDENTS’ HISTORICAL CULTURE KNOWLEDGE AND AWARENESS OF CULTURAL HERITAGE CONSERVATION

GRUP ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ’NİN ÖĞRENCİLERİN TARİHİ ÇEVRE BİLGİSİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA BİLİNCİ ÜZERİNDE ETKİSİ

INFLUENCES OF GROUP RESEARCH METHOD BASED ON TO THE STUDENTS’ HISTORICAL CULTURE KNOWLEDGE AND AWARENESS OF CULTURAL HERITAGE CONSERVATION

 
Author : Ayşe SEYHAN    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 3
Page : 87-99
DOI Number: :
Cite : Ayşe SEYHAN , (2017). INFLUENCES OF GROUP RESEARCH METHOD BASED ON TO THE STUDENTS’ HISTORICAL CULTURE KNOWLEDGE AND AWARENESS OF CULTURAL HERITAGE CONSERVATION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3, p. 87-99. Doi: .
    


Summary

The aim of this study is to determine the effect of the Group Research method on students’ historical background awareness and conservation awareness of the historical backgrou8nd. In the study, pre-test-post-test experimental pattern with control group was used. Working groups consist of 50 students who are trained in the first semester of the 2016 – 2017 academic year at 9th grade of a high school located in Trabzon. One of the groups was selected as the experiment and the other as the control group by random sampling. The datas of the study were collected with the Historical Background Opinion Scale and the semi-designed interview form. In the analysis of the datas arithmetic mean, standard deviation, independent samples t-test and paired samples t-test were used. It is understood that both of the two methods have positive influence on cognitive and affective learning. However, it has been understood that the Group Research technique is more effective in enhancing historical background knowledge and improving the historical background conservation consciousness rather than current program. At the end of the education conducted by applying the Group Study technique, it was seen that the students had higher consciousness of history and changed their negative attitudes towards history.Keywords

Local History, Conservation of Historical Environment, Group Research.Abstract

Bu araştırmanın amacı, Grup Araştırması yönteminin öğrencilerin tarihi çevre bilgisi ve tarihi çevreyi koruma bilinci üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada kontrol gruplu, ön test-son test deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde Trabzon’da bulunan bir lisenin 9. Sınıflarında öğrenim gören iki sınıfın 50 öğrencisi oluşturmuştur. Sınıflardan biri deney, diğeri kontrol grubu olarak tesadüfi örnekleme ile seçilmiştir. Araştırmanın verileri, Tarihi Çevre Görüş Ölçeği ve Yarı Yapılandırılmış Mülakat Formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklemler t-testi ve bağımlı örneklemler t-testi kullanılmıştır. Her iki yönteminde öğrencilerin bilişşel ve duyuşsal öğrenmelerini olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır. Ancak Grup Araştırması tekniğinin mevcut programa göre tarihi çevre bilgisini artırmada ve tarihi çevreyi koruma bilinci geliştirmede daha etkili olduğu görülmüştür. Grup Araştırması tekniği uygulanarak yapılan eğitim sonunda öğrencilerin tarih bilincinin arttığı, tarihe karşı olumsuz tutumların değiştiği görülmüştür.Keywords

Yerel Tarih, Tarihsel Çevreyi Koruma Bilinci, Grup Araştırması.