ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LONINESS and PSYCHOLOGICAL RESILIENCE LEVES OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LONINESS and PSYCHOLOGICAL RESILIENCE LEVES OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES

 
Author : Birol ALVER  , Şenay Duygu KILIÇ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 3
Page : 116-147
DOI Number: :
Cite : Birol ALVER , Şenay Duygu KILIÇ, (2017). ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LONINESS and PSYCHOLOGICAL RESILIENCE LEVES OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3, p. 116-147. Doi: .
    


Summary

The aim of the study is to analysis the relationship between the Psychological Resilience and Solitude levels of undergraduate students in terms of some variables. This study is a relational screening model, which aims to find the reasons of the event or phenomenon. The sample is composed of 673 volunteered Graduate Students, who study at Atatürk University. The UCLA Loneliness Scale, the Psychological Durability Scale, and the Personal Information Form were used as data collection tools. As a result of data, the negative and significant relationships were found between the Loneliness Levels and Psychological Resilience of the Graduate Students arithmetic mean. The significant differentiation was found between the age, sibling number, the perceived attitude of parents, permanent address, happiness perception, perception of the expectation fulfillment, and the life satisfaction and Psychological Resilience in terms of Marriage Union, the perceived attitude of parents, the perception of the expectation fulfillment, and the life satisfaction.Keywords

The loneliness level, psychological resilience, undergraduate studentsAbstract

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ve psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkilerin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma olayların ya da olguların nedenlerini bulmaya yönelik ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesinde 2013- 2014 öğretim yılında farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır, gönüllülük esas olduğu için araştırma 673 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 1978 yılında Russel, Peplau ve Ferguson tarafından geliştirilmiş “UCLA Yalnızlık Ölçeği”, 2003 yılında Friborg ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri, psikolojik dayanıklılıkları arasında olumsuz yönde ve anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin c anne–baba birliktelik durumu, algılanan anne-baba tutumu, mutluluk algısı, beklentilerini gerçekleştirme algısı, gelecekten umutlu olma algısına göre yalnızlık düzeyi ile; cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, algılanan anne- baba tutumu, en uzun süreyle yaşadığı yerleşim yeri, mutluluk algısı, beklentilerini gerçekleştirme algısı, gelecekten umutlu olma algısına ile de psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur.Keywords

Yalnızlık düzeyi, psikolojik dayanıklılık, üniversite öğrencileri