MIND MAPPING AS AN INNOVATIVE TEACHING METHOD AND ITS USAGE IN RELIGIOUS EDUCATION

YENİLİKÇİ BİR ÖĞRETİM TEKNİĞİ OLARAK ZİHİN HARİTALAMA VE DİN EĞİTİMİNDE KULLANIMI

MIND MAPPING AS AN INNOVATIVE TEACHING METHOD AND ITS USAGE IN RELIGIOUS EDUCATION

 
Author : Hilmi TÜRKYILMAZ    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 3
Page : 148-161
DOI Number: :
Cite : Hilmi TÜRKYILMAZ , (2017). MIND MAPPING AS AN INNOVATIVE TEACHING METHOD AND ITS USAGE IN RELIGIOUS EDUCATION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3, p. 148-161. Doi: .
    


Summary

In our education system, for a while, a teaching approach, which is named as “conventional teaching” has been adopted, and teaching techniques suitable for this approach have been used at schools for many years. As a natural result of this approach, an education system; focusing on teacher centered method in that students rarely use their intelligence, based on memorization rather than productivity, monotonous teaching and dealing with individual differences limitedly has emerged. However, there has been some fast changes in the world that we live in numerous fields due to the modern technological progress and by the way there has been also some changes in the perspective on life of people and accordingly the perception of education as a natural result of this process. In this regard, in our age the education which is taught to the students and the talents with should be advanced are differentiated substantially rather than the conventional process. Thus, data is not only complicated but also intense in our time. Complicated and intense data makes necessary to be improved new techniques and methods for the individuals who will get and teach it. This paper aims to introduce mind maps as a means which are not used widely in our country and the examples of mind maps for religious education.Keywords

Mind Mapping, Mind Map, Consept Map, Religious Education.Abstract

Eğitim sistemimizde belirli bir zamana kadar “geleneksel öğretim” olarak adlandırılan bir yaklaşım tarzı benimsenmiş ve uzun yıllar okullarda bu yaklaşım tarzına uygun öğretim teknikleri uygulanmıştır. Bu yaklaşım tarzının doğal sonucu olarak öğretmen merkezli, öğrencinin beyin gücünü sınırlı bir şekilde kullandığı, üretkenlikten çok ezberciliğe dayanan, tekdüze, bireysel farklılıkların sınırlı ölçüde dikkate alındığı bir eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. Fakat modern teknolojik gelişmeler sayesinde içinde yaşadığımız dünyada birçok alanda hızlı değişiklikler olmuş ve bu değişikliklerin neticesinde insanın hayata bakış açısı ve bu sürecin zorunlu sonucu olarak eğitim anlayışı da değişmiştir. Bu anlamda çağımızda öğrencilere verilen eğitim ve geliştirilmesi hedeflenen beceriler de geçmiştekilerden büyük oranda farklılaşmıştır. Çünkü içerisinde bulunduğumuz çağda, bilgi hem daha yoğun hem de daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bilginin bu yoğun ve karmaşık yapısı, bilgiyi kullanacak bireyler açısından yeni yöntem ve tekniklerin de geliştirilmesini zorunlu hâle getirmiştir. Bu çalışmada, ülkemizde henüz pek yaygın olarak kullanılmayan, etkin bir araç olan zihin haritalarının tanıtımı yapılacak ve din eğitiminde kullanımı ile ilgili örnekler tanıtılacaktır.Keywords

Zihin Haritalama, Zihin Haritası, Kavram Haritası, Din Eğitimi.