THE MEDIATING ROLE OF ACADEMIC PROCRASTINATION BEHAVIOURS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ SOCIAL MEDIA ADDICTION AND ACADEMIC SUCCESS

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARI VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARININ ARACI ROLÜ

THE MEDIATING ROLE OF ACADEMIC PROCRASTINATION BEHAVIOURS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ SOCIAL MEDIA ADDICTION AND ACADEMIC SUCCESS

 
Author : Servet Üztemur    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 63-101
DOI Number: :
Cite : Servet Üztemur , (2020). THE MEDIATING ROLE OF ACADEMIC PROCRASTINATION BEHAVIOURS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ SOCIAL MEDIA ADDICTION AND ACADEMIC SUCCESS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 11, p. 63-101. Doi: 10.35826/ijetsar.112.
    


Summary

This paper aims to investigate the mediating effect of academic procrastination on the relationship between social media addiction and academic success. The study employed the multi-factorial predictive correlational model, and the study group consisted of 184 pre-service social studies teachers attending a public university in the south of Turkey in the 2019-2020 academic year. The data were collected by means of the “Social Media Addiction Scale for Adolescents” and the “Tuckman Procrastination Scale.” For academic success, participants’ grade point averages were considered. Descriptive statistics, correlations, hierarchical regression analysis, and mediation analysis proposed by Hayes (2018) were used for data analysis. Correlation analysis results revealed that social media addiction is positively correlated with academic procrastination and negatively correlated with academic success. Also, a negative correlation was found between academic procrastination and academic success. According to hierarchical regression analysis results, social media addiction positively predicted academic procrastination and negatively predicted academic success. Also, academic procrastination negatively predicted academic success. Finally, according to the results of the mediation analysis, the partial mediating effect of academic procrastination in the relationship between social media addiction and academic success was statistically significant. Besides, social media addiction and academic procrastination significantly explained 43% of the variance in academic success. The results are discussed in the context of the effects of social media addiction on academic responsibility and academic performance.Keywords

social media addiction, academic procrastination, pre-service social studies teachers’ hierarchical regression analysis, mediation analysisAbstract

Bu araştırmanın amacı akademik erteleme davranışlarının sosyal medya bağımlılığı ve akademik başarı arasındaki ilişkideki aracılık etkisini tespit etmektir. Çok boyutlu yordayıcı korelasyonel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılında Türkiye’nin güneyinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenimine devam eden 184 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler “Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği” ve “Tuckman Erteleme Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcıların akademik başarıları için genel not ortalamaları esas alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon, hiyerarşik regresyon analizi ve Hayes (2018) tarafından önerilen aracılık analizinden faydalanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları; sosyal medya bağımlılığının akademik erteleme ile pozitif, akademik başarı ile negatif yönde ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Akademik erteleme ile akademik başarı arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Hiyerarşik regresyon analizlerine göre, sosyal medya bağımlılığı akademik ertelemeyi pozitif, akademik başarıyı negatif yönde yordamıştır. Akademik erteleme, akademik başarıyı negatif yönde yordamıştır. Aracılık analizi sonuçlarına göre; akademik ertelemenin sosyal medya bağımlılığı ve akademik başarı arasındaki ilişkide kısmi aracılık etkisi istatistiksel açıdan anlamlı çıkmıştır. Sosyal medya bağımlılığı ve akademik erteleme davranışları, akademik başarıdaki değişimin %43’ünü anlamlı bir şekilde açıklamıştır. Araştırma sonuçları, sosyal medya bağımlılığının akademik sorumluluk ve akademik performansa etkileri bağlamında tartışılmıştır.Keywords

sosyal medya bağımlılığı, akademik erteleme, sosyal bilgiler öğretmen adayları, hiyerarşik regresyon analizi, aracılık analizi