AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PRESCHOOL CHILDREN’S PROSOCIAL BEHAVIORS ON THEIR PEER PLAYS
(OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ PROSOSYAL DAVRANIŞLARININ AKRAN OYUNLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ )

Author : Ayşenur GÜNDÜZ  , Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 763-788
    


Summary

This study was conducted in the 2018-2019 academic year in order to investigate the effect of preschool children’s prosocial behaviors on their peer plays. In the present study, the data was collected by means of “General Information Form”, “Child Prosociality Scale” and “PENN Interactive Peer Play Scale”. The data collection tools were filled by the teachers. In this study, the data were collected from 126 children who were attending preschool institutions in Çankırı. The results of the study revealed that there is a strong positive relationship between prosocial behaviors and play interaction while a strong negative relationship was found between prosocial behaviors and play disruption. Although a negative relationship was found between prosocial behaviors and play disconnection, this relationship was not statistically significant. Additionally, the results of the study revealed a statistically significant relationship between prosocial behaviors and play behaviors, and gender. However, no statistically significant difference was found according to the parents’ level of education. It was found out that girls revealed higher play interactions compared to boys. Children with a high level of prosociality revealed higher play interaction as well as lower play disruption and disconnection behaviors. It was concluded that the quality of peer plays can be improved by supporting the prosocial behaviors in the preschool period.Keywords

Preschool period, prosocial behaviors, peer interaction, play behaviors, peer plays.Abstract

Bu araştırma okul öncesi dönemdeki çocukların prososyal davranışlarının akran oyunları üzerindeki etkisini incelemek amacı ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmada “Genel Bilgi Formu”, “Çocuk Prososyallik Ölçeği” ve “PENN Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği” ile veriler toplanmıştır. Ölçme araçları çocukların öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Araştırmada Çankırı İlinde okul öncesi eğitime devam eden 126 çocuk ile ilgili veri elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Prososyal davranışlar ile oyun etkileşimi arasında güçlü ve pozitif bir ilişki görülürken, prososyal davranışlar ile oyunun bozulması arasında güçlü ve negatif bir ilişki bulunmuştur. Prososyal davranışlar ile oyundan kopma davranışı arasında negatif bir ilişki bulunsa da, bu ilişki istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Araştırmada ayrıca prososyal davranışlar ve oyun davranışları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki görülürken, anne ve babanın öğrenim durumu bakımından anlamlı bir fark görülmemektedir. Kız çocuklarının erkek çocuklara göre daha fazla oyun etkileşiminde bulundukları görülmektedir. Prososyallik düzeyi yüksek olan çocuklar daha fazla oyun etkileşimi gösterirken, bu çocukların oyun bozma ve oyundan kopma davranışları daha düşük düzeydedir. Araştırma bulguları doğrultusunda okul öncesi dönemde prososyal davranışların desteklenmesi yolu ile etkileşimli akran oyunlarının niteliğinin desteklenebileceği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Okul öncesi dönem, prososyal davranışlar, akran etkileşimi, oyun davranışı, akran oyunları.