THE EFFECT OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS 'EMPATHIC TENDENCY LEVEL ON COGNITIVE FLEXIBILITY: A STRUCTURAL EQUALITY MODEL

SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYİNİN BİLİŞSEL ESNEKLİĞE ETKİSİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

THE EFFECT OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS 'EMPATHIC TENDENCY LEVEL ON COGNITIVE FLEXIBILITY: A STRUCTURAL EQUALITY MODEL

 
Author : NURİ BERK GÜNGÖR  , Oğuz Kağan ESENTÜRK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 131-159
DOI Number: :
Cite : NURİ BERK GÜNGÖR , Oğuz Kağan ESENTÜRK, (2020). THE EFFECT OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS 'EMPATHIC TENDENCY LEVEL ON COGNITIVE FLEXIBILITY: A STRUCTURAL EQUALITY MODEL. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 11, p. 131-159. Doi: 10.35826/ijetsar.132.
    


Summary

The aim of the research is to determine the effect of empathic tendency level of individuals studying in sports high school on cognitive flexibility. The sample of study consists of a total of 199 participants, 94 of whom are female and 105 are male, who are studying in a sports high school located in the borders of Ankara in the 2018-2019 fall semester. Empathic Tendency Scale developed by Lawrence, Shaw, Baker, Baron-Cohen and David (2004) and adapted by Çolakoğlu (2015) and the Cognitive Flexibility Scale developed by Martin and Rubin (1995) and adapted into our language by Çelikkaleli (2014) as well as the personal information form was used as a data collection tool. In the analysis of the data, descriptive statistics together with the Independent-Samples T Test, Pearson Correlation and a structural equation modeling aimed at testing the constructed theoretical model were used. As a result of the analyzes, it can be stated that the empathic tendencies of the participants are slightly above the average (x¯=3.61). However, considering the mean score (x¯=4.52) taken from the Cognitive Flexibility Scale, it can be stated that the cognitive flexibility level of the participants is at a good level above average. When the level of empathic tendency is analyzed by considering the gender variable, it was determined that there is a significant difference in favor of female participants, t (197) = - 4.16, p <.05. When the results of the structural equation model between the empathic tendencies of the participants (latent variable) and their cognitive flexibility (observed variable) were analyzed, no significant relationship was found between the latent and observed variables (ß1=1.15, ß2=-.94, ß3=-.07; p>.05). The model's Squared Multiple Correlations (R2) value shows that 04% of the cognitive flexibility was explained.Keywords

Sports high school, empathic tendency, cognitive flexibility, structural equation model.Abstract

Araştırmanın amacı, spor lisesinde öğrenim görmekte olan bireylerin empatik eğilim düzeyinin bilişsel esneklik üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 güz döneminde Ankara ili sınırlarında yer alan bir spor lisesinde öğrenim görmekte olan 94’ü kadın, 105’i erkek olmak üzere toplam 199 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; kişisel bilgi formu ile birlikte Lawrence, Shaw, Baker, Baron-Cohen ve David (2004) tarafından geliştirilip Çolakoğlu (2015) tarafından uyarlanan Empatik Eğilim Eğilim Ölçeği ve Martin ve Rubin (1995) tarafından geliştirilip Çelikkaleli (2014) dilimize uyarlanan olan Bilişsel Esneklik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ile birlikte Independent-Samples T Testi, Pearson Korelasyon ve kurgulanan teorik modelin testini amaçlayan bir yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Analizler sonucunda katılımcıların empatik eğilimlerinin ortalamanın biraz üzerinde olduğu ifade edilebilir (x¯=3.61). Bununla beraber Bilişsel Esneklik Ölçeğinden alınan ortalama puan (x¯=4.52) dikkate alındığında, katılımcıların bilişsel esneklik düzeyinin ortalamanın üzerinde iyi bir seviyede olduğu ifade edilebilir. Empatik eğilim düzeyi cinsiyet değişkeni ele alınarak incelendiğinde kadın katılımcıların lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir, t(197)=-4.16, p<.05. Katılımcıların empatik eğilimleri (gizil değişken) ile bilişsel esneklikleri (gözlenen değişken) arasındaki yapısal eşitlik modeli sonuçları incelendiğinde, gizil ve gözlenen değişkenler arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (ß1=1.15, ß2=-.94, ß3=-.07; p>.05). Modele ait Squared Multiple Correlations (R2) değeri ise bilişsel esnekliğin %04’ ünün açıklandığını göstermektedir.Keywords

Spor lisesi, empatik eğilim, bilişsel esneklik, yapısal eşitlik modeli.