AN INVESTIGATION OF ACADEMIC MOTIVATION RESOURCES OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY

TÜRKİYE’DE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON KAYNAKLARININ İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF ACADEMIC MOTIVATION RESOURCES OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY

 
Author : Mustafa GÜÇLÜ  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 353-383
DOI Number: :
Cite : Mustafa GÜÇLÜ -, (2020). AN INVESTIGATION OF ACADEMIC MOTIVATION RESOURCES OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 11, p. 353-383. Doi: 10.35826/ijetsar.134.
    


Summary

The vocational high schools in Turkey play an important role in the training of qualified human resources. However, the students who attend this school are able to show the desired success only if their academic motivation level is good. Therefore, the motivation resources of students attending vocational high schools should be acknowledged and necessary measures should be taken. The purpose of this research is to provide information about the ongoing academic motivation of students in vocational high schools in Turkey and to provide data to the teachers, administrators and curriculum specialists working in vocational high schools. "Academic Motivation Scale" adapted to Turkish by Çakır (2006) was used in the study and was applied to a total of three hundred and thirty-three students. According to the research result; While the internal and external motivations of the students attending vocational high schools do not differ according to the gender variable, it is observed that the male students get more points in the sub-scale of non-motivation. While students with good family economic status get more points in the internal and external motivation sub-scale, students with poor family economic status score more in the non-motivation sub-scale. Besides, according to the research result; it is observed that while the education level of the parents increases, the internal and external motivation levels of the students also increase and as the grade levels increase, the students in the upper classes experience more motivation.Keywords

Vocational high school, academic motivation, non-motivation, gender, family socio-economic situationAbstract

Türkiye’de meslek liseleri, ihtiyaç duyulan nitelikte insan kaynağı yetiştirmede önemli görevler üstlenmektedir. Bu okula devam eden öğrencilerin ise istenen başarıyı gösterebilmeleri akademik motivasyon düzeylerinin iyi olmasıyla mümkün olmaktadır. Bu nedenle meslek liselerine devam eden öğrencilerin motivasyon kaynakların bilinmesi ve gerekli önemlerin alınması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de meslek liselerine devam eden öğrencilerin akademik motivasyon kaynakları hakkında bilgi vermek, meslek liselerinde görev yapan öğretmen, yönetici ve program geliştirme uzmanlarına veri sağlamaktır. Araştırmada Çakır (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan “Akademik Motivasyon Ölçeği” kullanılmış, toplam üç yüz otuz üç öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre; meslek liselerine devam eden öğrencilerin iç ve dış motivasyonları cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermezken motivasyonsuzluk alt boyutunda ise erkeklerin daha fazla puan aldıkları görülmektedir. Aile ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin iç ve dış motivasyon alt boyutlarında daha fazla puan alırken, aile ekonomik durumu zayıf öğrenciler ise motivasyonsuzluk alt boyutunda daha fazla puan almışladır. Bunun yanında araştırma sonucuna göre ayrıca; anne ve baba eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin iç ve dış motivasyon düzeyleri daha da artarken, sınıf düzeyleri arttıkça da azaldığı, üst sınıflardaki öğrencilerin daha fazla motivasyonsuzluk yaşadıkları görülmektedir.Keywords

Meslek lisesi, akademik motivasyon, motivasyonsuzluk, cinsiyet, aile sosyo-ekonomik durum