CAREER PLANNING LEVELS: A STUDY ON STUDENTS of PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL

KARİYER PLANLAMA DÜZEYLERİ: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

CAREER PLANNING LEVELS: A STUDY ON STUDENTS of PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL

 
Author : Sultan YAVUZ EROĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 596-630
DOI Number: :
Cite : Sultan YAVUZ EROĞLU , (2020). CAREER PLANNING LEVELS: A STUDY ON STUDENTS of PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 11, p. 596-630. Doi: 10.35826/ijetsar.136.
    


Summary

This study aims to examine the career plans of students of the School of Physical Education and Sports. The study group consists of 482 participants (f: 160; m: 322 in total) studying at Siirt University School of Physical Education and Sports in the 2019-2020 academic year. The demographic information form developed by the researcher and the career planning scale developed by Yavuz Eroğlu and Eroğlu (2020) were used as data collection tools. Number, percentage, average and standard deviation were used as descriptive statistical methods in the evaluation of the data. The t-test was used to compare quantitative continuous data between two independent groups, and the One-way Anova test was used to compare quantitative continuous data between more than two independent groups. Scheffe test was used as a complementary post-hoc analysis to determine the differences after the Anova test. As a result, there were significant differences in favor of the students studying in the department of physical education in the sub-dimension of the accuracy of the choice and the adequacy of education in the department variable and in favor of men in the sub-dimension of the correctness of the selection in the gender variable. Significant differences were found in favor of those studying in the fourth grade in the sub-dimensions of professional awareness and career belief and in favor of illiterate people in the sub-dimension of career belief at the mother’s education level. Significant differences were found in favor of having a family close to the career plan in the sub-dimension of the accuracy of the choice, in favor of licensed athletes in the sub-dimension of the adequacy of education, and in favor of those who took a career planning course in school in the sub-dimension of the accuracy of the choice p <0.05. In addition, there were no significant differences according to marital status, father’s education level, members doing sports in the family, and salary expectation variables p> 0.05.Keywords

Physical Education and Sports, Career, Career PlanningAbstract

Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin kariyer planlamalarının incelenmesidir. Çalışma grubunu 2019-2020 eğitim- öğretim yılında Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 160 kadın, 322 erkek toplamda 482 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan demografik bilgi formu ile Yavuz Eroğlu ve Eroğlu (2020) tarafından geliştirilen kariyer planlaması ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, cinsiyet değişkeninde seçimin doğruluğu alt boyutunda erkekler lehine, bölüm değişkeninde seçimin doğruluğu ve eğitimin yeterliliği alt boyutlarında beden eğitimi öğretmenliği bölümünde öğrenim görenlerin lehine, mesleki farkındalık ve kariyere yönelik inanç alt boyutlarında dördüncü sınıfta okuyanlar lehine, anne eğitim düzeyinde kariyere yönelik inanç alt boyutunda okur yazar olmayanlar lehine, seçimin doğruluğu alt boyutunda ailede kariyer planına yakın birilerinin olması lehine, eğitimin yeterliliği alt boyutunda lisanslı spor yapanlar lehine, seçimin doğruluğu alt boyutunda okulda kariyer planlaması dersi alanlar lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür p<0,05. Ayrıca medeni durum, baba eğitimi düzeyi, ailede spor yapma, çalışırken ücret beklentisi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar görülmemiştir p>0,05.Keywords

Beden Eğitimi ve Spor, Kariyer, Kariyer Planlaması