EFFECT OF INFOGRAPHIC USE ON STUDENT ACHIEVEMENT IN THE “GLOBAL CONNECTIONS” LEARNING DOMAIN IN THE SOCIAL STUDIES COURSE

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE “KÜRESEL BAĞLANTILAR” ÖĞRENME ALANINDA İNFOGRAFİK KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

EFFECT OF INFOGRAPHIC USE ON STUDENT ACHIEVEMENT IN THE “GLOBAL CONNECTIONS” LEARNING DOMAIN IN THE SOCIAL STUDIES COURSE

 
Author : Arcan AYDEMİR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 137-170
DOI Number: :
Cite : Arcan AYDEMİR , (2021). EFFECT OF INFOGRAPHIC USE ON STUDENT ACHIEVEMENT IN THE “GLOBAL CONNECTIONS” LEARNING DOMAIN IN THE SOCIAL STUDIES COURSE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 137-170. Doi: 10.35826/ijetsar.138.
    


Summary

Expressing the existing content in different ways in social studies teaching is very important in terms of achieving the purpose of educational activities. Thus, diagrams, graphics, and visuals should be used in teaching social studies. One of the materials used in social studies lessons is infographics. Exploring the effect of infographics in social studies teaching is important in understanding the value of infographics as teaching materials. This study focused on the use of infographics and investigated the effects of using infographics in teaching social studies on students’ academic achievement. The study used a quantitative experimental research design (Pretest-Posttest Control Group Random Design). The sample consisted of fifth-grade students attending a middle school in the city centre of Artvin in the 2018-2019 academic year. The data were collected using an Achievement Test developed by the researcher. For the purpose of the study, an experimental group and control group were formed. The “Global Connections” learning domain was taught to the experimental group using the infographics designed by the researcher and to the control group through the way specified in the curriculum. The academic achievement of the experimental group and the control group was compared. The data were analysed using the Mann-Whitney U test and Wilcoxon signed-rank test. As a result of the research, it was found that the academic achievement scores of the participants in the experimental group showed a statistically significant difference in favor of the experimental group compared to the control group. In other words, infographic assisted instruciton positively affects academic achievement. In line with the results obtained, it is suggested that infographics can be used as a teaching material in social studies lessons and that infographic design-application studies can be done for different subjects.Keywords

Infographic, infographic development process, social studies.Abstract

Sosyal bilgiler öğretiminde mevcut içeriğin farklı şekillerde ifade edilmesi eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşması açısından çok önemlidir. Bu bağlamda sosyal bilgiler kapsamındaki konuların öğretiminde şemalar, grafikler ve görsellerin kullanılması gerekir. Sosyal bilgiler derslerinde kullanılan materyallerden biri de infografiklerdir. Sosyal bilgiler öğretiminde infografiklerin etkisini ortaya çıkarmak, bir öğretim materyali olarak infografiklerin değerinin anlaşılması açısından önemlidir. İnfografiklerin kullanımına yönelik gerçekleştirilen bu çalışmada ise sosyal bilgiler öğretiminde infografiklerin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada yöntem olarak deneysel desen (Öntest-Sontest Kontrol Gruplu Seçkisiz Desen) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Artvin - Merkez ilçede yer alan bir ortaokulda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan 5.sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında deney ve kontrol grubu oluşturularak, deney grubuna “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanına yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan infografiklerle desteklenmiş, kontrol grubuna ise programın ön gördüğü şekilde ders anlatılmış ve akademik başarı puanları karşılaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ise deney grubunda yer alan katılımcıların akademik başarı puanlarının kontrol grubuna göre istatistiki olarak, deney grubunun lehine anlamlı farklılık gösterdiğine ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle infografik destekli öğretim akademik başarıyı olumlu yönde etkilemiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sosyal bilgiler derslerinde infografiklerin bir öğretim materyali olarak kullanılabileceği ve farklı konulara yönelik infografik tasarlama-uygulama çalışmalarının yapılabileceği önerilmektedir.Keywords

İnfografik, infografik geliştirme süreci, sosyal bilgiler.