BEING AN INNOVATIVE TEACHER IN 21TH CENTURY: STUDYING INNOVATIVE PERCEPTION AND QUALITIES OF SOCIAL STUDIES PRE SERVICE TEACHERS

21. YÜZYILDA YENİLİKÇİ ÖĞRETMEN OLMAK: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLİKÇİANLAYIŞ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

BEING AN INNOVATIVE TEACHER IN 21TH CENTURY: STUDYING INNOVATIVE PERCEPTION AND QUALITIES OF SOCIAL STUDIES PRE SERVICE TEACHERS

 
Author : Özlem Bektaş  , Şenay KARTAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 423-504
DOI Number: :
Cite : Özlem Bektaş , Şenay KARTAL, (2020). BEING AN INNOVATIVE TEACHER IN 21TH CENTURY: STUDYING INNOVATIVE PERCEPTION AND QUALITIES OF SOCIAL STUDIES PRE SERVICE TEACHERS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 11, p. 423-504. Doi: 10.35826/ijetsar.149.
    


Summary

Abstract The target of this research is to study innovative perception and qualities of social studies pre service teachers. Accordingly, the pre service teacher’s innovation definitions, innovation reasons, innovative categories they have, their being open for the innovation in their environment and roles in social groups they belong about innovations were handled. Qualitative research method was used in research. Accordingly semi-structured interview technique was used, datas were interpreted with content analysis. Purposeful and criterion sampling methods were used in determining the work group. The work group of the research was consisted of 13 women, 11 men,totally 24 pre service teachers who study at social studies department of Turkish and Social studies education of teachers collage in Erzincan Binali Yıldırım University.It was determined that pre service teachers describe the innovation, the innovation is necessary for the education, they are open for innovations and they adopted innovations. In means of innovativeness category, they are mostly ‘’innovative’’. however it was determined that they are so close to the ‘’innovative’’ category in category of ‘’pioneer’’. moreover pre service teachers have innovativeness qualities according to innovativeness category. It is suggested that by organizing innovative teacher education programmes, teachers and pre service teachers should be prepared for life long learning and the characteristic qualities of an innovative teacher should be integrated with the opportunities of vocational education in order to make individuals gain innovative thinking skills in education.Keywords

Innovation, innovative thinking, skill, 21st century skills, social studies, pre-service teachers.Abstract

Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yenilikçi düşünmebecerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, yenilik tanımları, yenilik gerekçeleri, sahip oldukları yenilikçilik kategorileri, bulundukları çevrenin yeniliğe açık olma durumları, yenilikler konusunda yer aldıkları sosyal gruptaki rolleri ele alınmıştır.Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem ve ölçüt örneklem yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiBölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim görmekte olan 13 kadın, 11 erkek toplam 24 öğretmen adayı oluşturmuştur.Araştıma sonucunda öğretmen adaylarının yeniliği tanımladıkları, yeniliğin eğitim-öğretimde gerekli olduğu, yeniliklere açık ve yeniliği benimsemiş oldukları tespit edilmiştir. Aday öğretmenlerin yenilikçilik kategorisi bakımından çoğunluğu 'yenilikçi' kategorisinde bulunmaktadır. Ancak "öncü" kategorisinde "yenilikçi" kategoriye yakın bir frekansa sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yenilikçilik kategorilerine göre öğretmen adayları yenilikçilik özelliklerini taşımaktadırlar. Eğitim-öğretimde yenilikçi düşünme becerisinin bireylere kazandırılmasında, yenilikçi öğretmen eğitimi programları düzenlenerek öğretmenleri ve öğretmen adayları yaşam boyu öğrenmeye hazırlanmalı ve yenilikçi bir eğitimcinin karakteristik özellikleri mesleki eğitim fırsatlarıyla bütünleştirilmesi önerilmektedir.Keywords

Innovation, innovative thinking, skill, 21st century skills, social studies, pre-service teachers.