BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF VALUES EDUCATION RESEARCHES BASED ON WEB OF SCIENCE DATABASE

DEĞERLER EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ WEB OF SCİENCE VERİ TABANINA DAYALI BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF VALUES EDUCATION RESEARCHES BASED ON WEB OF SCIENCE DATABASE

 
Author : ÖMER FARUK SÖNMEZ  , Kerem BOZDOĞAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1543-1577
DOI Number: :
Cite : ÖMER FARUK SÖNMEZ , Kerem BOZDOĞAN , (2020). BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF VALUES EDUCATION RESEARCHES BASED ON WEB OF SCIENCE DATABASE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1543-1577. Doi: 10.35826/ijetsar.165.
    


Summary

The purpose of this study is to examine the scientific articles about values education in terms of bibliometric indicators. Case study method, one of the qualitative research methods, was applied in the study. The scanning range of bibliometric data from the WoS database generated by Clarivate Analytics covers the dates between 1975 and October 2019. The bibliometric analysis technique was implemented in the study. As a result of the analyses, it was revealed that 513 of 63,541,376 studies registered in the WoS database between 1975 and 2019 were the studies related to values education. It is also observed that 350 (68.22%) of these records are in the education / educational research category. In addition, it was concluded that the most common type of publication related to the education of values was the articles with a total number of 244. Also, it is seen that approximately 97 of the published articles have been published in the last five years. This ratio indicates that the educational researches about value education have increased in recent years. Again, at the end of the analyses, it was obtained that there are 357 different authors contributing to the related field. It was determined that a total of 194 different keywords were utilized in 244 articles and that the most effective journal is the “Journal of Education”. Moreover, it is understood that the researchers from 30 different countries have published some articles that contribute to the field. In this context, the most active country is Australia, and this country is followed by Turkey and Britain. That the four universities of Turkey with 36 articles are among the first ten countries out of 30 different countries indicates that some comprehensive studies are carried out in this field.Keywords

Values Education, Bibliometrics, Web of Science.Abstract

Bu çalışmanın amacı değerler eğitimi ile ilgili bilimsel makalelerin bibliyometrik göstergeler açısından incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Clarivate Analytics tarafından üretilen WoS veri tabanından alınan bibliyometrik verilerin tarama aralığı 1975- Ekim 2019 tarihleri arasını kapsamaktadır. Çalışmada bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizlerde 1975-2019 yılları arasında WoS veri tabanında kayıtlı 63.541.376 çalışmadan 513’ünün değerler eğitimi ile ilgili çalışmalar olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kayıtlardan 350’sinin (%68.22) eğitim/eğitim araştırmaları kategorisinde yer aldığı görülmüştür. Yapılan analizlerde değerler eğitimi ile ilgili en çok karşılaşılan yayın türünün 244 çalışma ile makale olduğu görülmüştür. Bununla birlikte yayınlanan makalelerin yaklaşık 97’sinin son beş yılda yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu oran değerler eğitimi ile ilgili eğitim araştırmalarının son yıllarda arttığını göstermektedir. Yine yapılan analizlerde alana katkı sağlayan 357 farklı yazar olduğu görülmüştür. 244 makalede toplam 194 farklı anahtar kelime kullanıldığı ve en etkin derginin “Journal of Education” dergisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 30 farklı ülkeden araştırmacıların alana katkı sağlayan makaleler yayınladıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda en aktif ülkenin Avustralya olduğu, bunu Türkiye ve İngiltere’nin takip ettiği görülmüştür. Türkiye’nin 36 makale ile 30 farklı ülke arasında dört üniversite ile ilk onun içerisinde yer alması bu alanla ilgili ciddi çalışmalar yaptığını göstermektedir.Keywords

Değerler Eğitimi, Bibliyometre, Web of Science