REGARDING THE SCHOOL ADMINISTRATORS’ CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES ABOUT ORGANIZATIONAL CONFLICTS: AN ASSESSMENT ACCORDING TO TEACHER OPINIONS

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA DURUMLARINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME STRATEJİLERİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BİR İNCELEME

REGARDING THE SCHOOL ADMINISTRATORS’ CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES ABOUT ORGANIZATIONAL CONFLICTS: AN ASSESSMENT ACCORDING TO TEACHER OPINIONS

 
Author : Seda Gündüzalp  , Zübeyde YARAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 397-430
DOI Number: :
Cite : Seda Gündüzalp , Zübeyde YARAŞ, (2021). REGARDING THE SCHOOL ADMINISTRATORS’ CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES ABOUT ORGANIZATIONAL CONFLICTS: AN ASSESSMENT ACCORDING TO TEACHER OPINIONS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 397-430. Doi: 10.35826/ijetsar.194.
    


Summary

Having conflicts with colleagues or managers is unavoidable for the employees working in an organization. The important aspect is to manage conflicts in a contributing way to the organization. At this point, how the school administrators manage the conflicts they face a lot, whether they have conflict resolution skills, and which conflict resolution strategies they use become critical in an educational and organizational sense. This study, which aims to determine the opinions of teachers about the conflict resolution strategies of school administrators, was carried out with the phenomenology pattern in the qualitative research method, and the study group consisted of 30 teachers with a graduate degree. The study group was selected using the “criterion sampling” method of purposive sampling methods. The data were obtained as a result of online interviews with participants. The analysis of the data was carried out with the content analysis method. According to the data collected, it was concluded that school administrators mostly use the shark method while resolving conflict, followed by the owl, reconciliation/fox, turtle, and teddy bear methods. It has been revealed that there should be common goals, an environment that is open to effective communication, accommodating, respect for individual differences, rewarding, participation in decisions, guiding, working collaboratively, being solution-oriented, sharing trust and shared values considering how the school climate and culture should be for managing the factors that create conflict.Keywords

School administrator, organizational conflict, conflict resolution strategiesAbstract

Örgüt çalışanlarının diğer çalışanlarla veya örgüt yöneticileriyle çatışma yaşamaları kaçınılmazdır. Önemli olan çatışmaları örgütün faydasına katkı sağlayabilecek nitelikte yönetebilmektir. Bu noktada okul yöneticilerinin de çokça karşı karşıya kaldıkları çatışmaları nasıl yönettikleri, çatışma çözme becerilerine sahip olup olmadıkları, hangi çatışma çözme stratejilerini kullandıkları eğitimsel ve örgütsel anlamda önem kazanmaktadır.  Okul yöneticilerinin çatışma çözme stratejilerine ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma nitel araştırma yöntemi içinde yer alan olgu bilim deseni ile gerçekleştirilmiş, çalışma gurubunu ise yüksek lisans mezunu 30 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan “ölçüt örnekleme” yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler katılımcılarla yapılan online görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlemesi içerik analizi tekniği ile yapılmıştır. Elde edilen verilere göre okul yöneticilerinin çatışma çözerken çoğunlukla köpekbalığı yöntemini kullandığı, bu yöntemleri baykuş, uzlaşma/tilki, kaplumbağa ve oyuncak ayı yöntemlerinin takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Çatışma yaratan etkenlerin yönetimi için okul iklimi ve kültürünün nasıl olması gerektiğine bakıldığında; ortak hedeflerin olduğu, etkili iletişime açık, uzlaşmacı, bireysel farklılıklara saygının, ödüllendirmenin, kararlara katılımın olduğu, yönlendirici, iş birliği içinde çalışılan, çözüm odaklı olma, paylaşımcı güven ve ortak değerler temelinde olması gerektiği sonuçları ortaya konulmuştur.Keywords

Okul yöneticisi, örgütsel çatışma, çatışma çözme stratejileri