SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS and ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ- YETERLİK İNANÇ VE TUTUMLARI

SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS and ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING

 
Author : Müyesser ÖZTÜRK  , Erdal TAŞLIDERE, Ümit ŞAHBAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1469-1510
DOI Number: :
Cite : Müyesser ÖZTÜRK , Erdal TAŞLIDERE, Ümit ŞAHBAZ, (2020). SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS and ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1469-1510. Doi: 10.35826/ijetsar.208.
    


Summary

The aim of this study is to examine the special education teachers’ science teaching self-efficacy beliefs and their attitudes towards science teaching in terms of their gender, teaching experience, graduation department, the institution they work in and whether they had any in-service training science course or not. For this purpose, a comparative type of relational survey design was used in the descriptive survey model, one of the quantitative research methods. The study was conducted with 191 special education teachers working in schools affiliated to the Ministry of National Education in 2018-2019 academic year. The Science Teaching Self-efficacy Belief Scale, Science Attitude Scale and Personal Information Form were used as measuring tools. The data was analyzed via both descriptive statistics and One Way MANOVA techniques. The results indicated that the collective variables of special education teachers’ science teaching self-efficacy beliefs and their attitudes towards science teaching did not show any statistically significant differences in terms of their gender, teaching experience, graduation department, institution and in-service training science course.Keywords

Science education, attitude, self-efficacy, special educationAbstract

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin fen öğretiminde öz-yeterlik inançlarını ve fen öğretimine yönelik tutumlarını cinsiyetleri, öğretmenlik deneyimleri, mezuniyet bölümleri, çalıştıkları kurum ve hizmet içi eğitim bilimleri dersleri olup olmadıkları açısından incelemektir. . Bu amaçla, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel tarama modelinde karşılaştırmalı tipte bir ilişkisel anket tasarımı kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışan 191 özel eğitim öğretmeni ile yürütülmüştür. Ölçme aracı olarak Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği, Fen Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler hem tanımlayıcı istatistikler hem de Tek Yönlü MANOVA teknikleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, özel eğitim öğretmenlerinin fen bilgisi öğretimi öz-yeterlik inançlarının kolektif değişkenlerinin ve fen öğretimine yönelik tutumlarının cinsiyet, öğretim deneyimi, mezuniyet bölümü, kurum ve hizmet eğitimi fen bilgisi dersi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini göstermiştir.Keywords

Fen eğitimi, tutum, öz-yeterlik, özel eğitim