THE EXTENT TO WHICH GEOGRAPHY TEACHERS’ UNDERGRADUATE STUDIES MEET THEIR PROFESSIONAL NEEDS

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS EĞİTİMLERİNİN MESLEKİ HAYATTAKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA DURUMU

THE EXTENT TO WHICH GEOGRAPHY TEACHERS’ UNDERGRADUATE STUDIES MEET THEIR PROFESSIONAL NEEDS

 
Author : Cennet ŞANLI  , Ali BOSTANCIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1224-1278
DOI Number: :
Cite : Cennet ŞANLI , Ali BOSTANCIOĞLU, (2020). THE EXTENT TO WHICH GEOGRAPHY TEACHERS’ UNDERGRADUATE STUDIES MEET THEIR PROFESSIONAL NEEDS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1224-1278. Doi: 10.35826/ijetsar.216.
    


Summary

The present study aimed to identify the extent to which the tuition geography teachers in Turkey received during their undergraduate studies met their needs in their professional lives. Adopting a mixed-method research strategy, the study was conducted in the 2018/9 academic calendar with 140 geography teachers working in public schools located in Turkey. Participants were recruited following purposeful sampling strategy and participation was voluntary. The research tools included a questionnaire developed by the lead researcher and a semi-structured interview schedule. The data was collected online via a social media group created for geography teachers. Additionally, 25 teachers who participated in the questionnaire were contacted to arrange follow-up interviews which lasted between 30 and 40 minutes on average. The quantitative data were analyzed using t-test and one-way ANOVA, and the qualitative data were analyzed via descriptive analysis techniques. The results showed that geography teachers considered the content and pedagogical content knowledge training they received during their undergraduate studies to be moderately sufficient in their professional lives. Additionally, the findings from the quantitative phase were supported by the findings from the qualitative phase. Variables such as gender, teaching experience, the type of degree they graduated from, and graduation year were found to have an effect on participants’ perceptions of the extent to which the content knowledge related courses (i.e. Geographic Information Systems and fieldwork) they had taken during their studies met their professional needs. Moreover, graduation year was found to have an effect on whether participants considered the pedagogical content knowledge training they received to have met their needs in their professional lives. A number of suggestions regarding teacher training programs, curricula, and teaching practices have been made based on the results in order to develop geography teachers’ (both preservice and in-service) competencies.Keywords

Geography teaching, geography teacher, teacher training, content knowledge, pedagogical content knowledge, TurkeyAbstract

Bu araştırmada Türkiye’de coğrafya öğretmenlerinin lisans döneminde aldıkları eğitimin mesleki hayatlarındaki ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Karma araştırma modelinin benimsendiği araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’de MEB’e bağlı kurumlarda çalışan 140 coğrafya öğretmeni oluşturmuştur. Katılımcılar amaçsal örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri coğrafya öğretmenleri için açılan çevrimiçi bir sosyal medya grubundan elde edilmiştir. Ayrıca, ilgili grupta randevu usulüyle öğretmenlerle iletişime geçilmiş ve örneklem çeşitliliğini sağlayan 25 öğretmenle ortalama 30-40 dakika süren yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizinde, t testi, tek yönlü varyans analizi ve nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda coğrafya öğretmenlerin mesleki hayatlarında genel olarak lisans döneminde aldıkları alan bilgisi ve alan eğitimi bilgisi eğitimlerini orta düzeyde yeterli buldukları tespit edilmiştir. Araştırmanın nicel verilerinden elde edilen bulguların nitel bulgularla da örtüştüğü sonucu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet, mesleki kıdem, mezun olunan program türü ve mezuniyet yılı değişkenlerinin lisans döneminde verilen alan bilgisi derslerinin (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Arazi Çalışması), öğretmenlerin mesleki hayatlarındaki ihtiyaçları karşılama durumu üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca mezuniyet yılının lisans döneminde verilen alan eğitimi bilgisi derslerinin öğretmenlerin mesleki hayatlarındaki ihtiyaçları karşılama durumunu etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda coğrafya öğretmenlerinin mesleki yeterliklerini artmaya yönelik öğretmen yetiştirme lisans öğretim programlarına, program içeriklerine, uygulamalarına ve meslekte hali hazırda çalışan öğretmenlere yönelik birtakım öneriler sunulmuştur.Keywords

Coğrafya öğretimi, coğrafya öğretimi, coğrafya öğretmeni; öğretmen yetiştirme; alan bilgisi; alan eğitimi bilgisi; Türkiye