AN EXAMINATION OF VARIOUS VARIABLES OF PARENTS’ CHILD ABUSE POTENTIAL

ANNE-BABALARIN ÇOCUK İSTİSMARI POTANSİYELİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AN EXAMINATION OF VARIOUS VARIABLES OF PARENTS’ CHILD ABUSE POTENTIAL

 
Author : Hatice Uysal Bayrak  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1389-1420
DOI Number: :
Cite : Hatice Uysal Bayrak -, (2020). AN EXAMINATION OF VARIOUS VARIABLES OF PARENTS’ CHILD ABUSE POTENTIAL. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1389-1420. Doi: 10.35826/ijetsar.234.
    


Summary

It is seen that child abuse is experienced intensely all over the world. Research on the cause of child abuse and what can be done has gained momentum.The aim of this study was to investigate factors predicting the risk that parents of children aged 0-6 years would abuse their children. The sample 350 consisted of parents of children aged 0-6 years living in Turkey's central provinces. We recruited 350 parents, but 97 were excluded from the sample because they did not meet eligibility criteria, leaving a final sample of 253 parents. Parents completed the Child Abuse Potential Inventory and the data were analyzed with independent-samples t-tests and one-way analysis of variance. We found that parents’ abuse potential was related to their educational background, employment status and sector of work, but not the gender of the parent, the age or gender of their children or their city of residence. Mothers working as teachers had lower potential for abuse than non-working mothers, indicating that pedagogical training helps to reduce in the risk that parents will abuse their young children. The abuse potential of the parents varied according to the line of business they were employed. Considering that especially teacher mothers have low abuse potential compared to mothers who are not working, it makes us think that having a pedagogical formation is a determining factor in this low potential. In line with these results, parents can be educated about how they can be more effective in treating their abusive behavior, and their awareness can be increased. Campaigns to increase the awareness level in the society can be spread.Keywords

child abuse, child abuse potentials, potentials of parentsAbstract

Tüm dünyada yoğun bir şekilde çocuk istismarının yaşandığı görülmektedir. Bunun nedenine ve neler yapılabileceğine ilişkin araştırmaların yapımı hız kazanmıştır. Bu araştırmanın amacı 0-6 yaşları arasında çocuğa sahip ebeveynlerin çocuk istismarı potansiyelini yordayan faktörlerin incelenmesidir. Tarama türünde olan bu araştırmanın çalışma grubu Türkiye’nin 12 il merkezinde yaşayan 0-6 yaşları arasında çocuğa (164 kız, 186 erkek) sahip ebeveynlerden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında 350 ebeveyne ulaşılmış olmakla beraber analiz varsayımlarının kontrolü sırasında bazı nedenlerle toplam 97 ebeveyne ait veriler araştırmadan çıkarılmış ve 253 ebeveyn ile çalışmaya devam edilmiştir. Bu araştırmada, ebeveynlere yönelik araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Ebeveyn Kişisel Bilgi Formu ve Çocuk İstismarı Potansiyeli Envanteri kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemelerinde ilişkisiz örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonunda ebeveynlerin istismar potansiyellerinin ebeveynlerin öğrenim düzeyleri ve iş durumları ile ilişkili olduğu; ancak çocuğun yaşı, yaşadıkları şehir, ebeveynlerin ve çocuğun cinsiyeti ile ilişkili olmadığı ortaya çıkmıştır. Ebeveynlerin istismar potansiyelleri çalıştıkları iş koluna göre değişiklik göstermiştir. Özellikle öğretmen annelerin çalışmayan annelere göre istismar potansiyellerinin düşük olduğu göz önüne alındığında pedagojik formasyon almanın bu potansiyelin düşük olmasında belirleyici etken olduğunu düşündürmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda ebeveynlere istismar edici davranışlarının sağaltımında nasıl daha etkili olabileceklerine yönelik eğitimler verilebilir, farkındalıkları arttırılabilir ve toplum genelinde bilinç düzeyini arttırıcı kampanyalar yaygınlaştırılabilir.Keywords

çocuk istismarı, çocuk istismarı potansiyeli, anne-babaların potansiyelleri