EXPERIENCES OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT CYBER SEXUAL BULLYING AND VICTIMIZATION

ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SANAL CİNSEL ZORBALIK VE MAĞDURİYETİNE DAİR DENEYİMLERİ

EXPERIENCES OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT CYBER SEXUAL BULLYING AND VICTIMIZATION

 
Author : Tuğba Türk-Kurtça  , Ayşin Satan, Esra Bakiler, Mine Sayın  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 657-702
DOI Number: :
Cite : Tuğba Türk-Kurtça , Ayşin Satan, Esra Bakiler, Mine Sayın, (2021). EXPERIENCES OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT CYBER SEXUAL BULLYING AND VICTIMIZATION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 657-702. Doi: 10.35826/ijetsar.235.
    


Summary

While traditional bullying still continues nowadays, with the development of technology, it has also started to be met in the cyber world. One type of cyberbullying is cyber sexual bullying. Cyber sexual bullying can vary from sending sexually explicit texts to sharing inappropriate photos of the individual. Bullies can expose victims to cyber sexual bullying with different motivations. The purpose of this study is to examine university students' experiences about cyber sexual bullying and exposure to cyber sexual bullying and their perceptions about bullying and victimization. Accordingly, the phenomenology pattern which is one of the qualitative research methods was used. In order to examine the cyber sexual bullying phenomenon thoroughly, interviews were made with the participants. The participants consist of three people, two females and one male. For the selection of participants, Cyber Sexual Bullying and Victimization Scale were applied to 550 students studying at the education faculty. Interviews were made with the volunteer students who scored high on the scale. The meaning of cyber sexual bullying, its prevalence, perception about the bully, perception of victim, and themes for coping were obtained. It was observed that the themes obtained were consistent with the literature. Especially when it comes to coping, it is seen that the individual precautions taken by the person may be inadequate. Therefore, the cooperation of schools, families, and legal institutions is extremely important. Along with the family, teachers need to know about victim and bully profiles and create awareness to the students. Other students should be ensured to develop empathy about the effect of cyber sexual bullying on the victim.Keywords

Cyber sexual bullying, phenomenology, interviewAbstract

Günümüzde geleneksel zorbalık hala devam ederken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte zorbalık sanal ortamda da yapılmaya başlanmıştır. Sanal zorbalığın bir türü de sanal cinsel zorbalıktır. Sanal cinsel zorbalık cinsel içerikli yazı göndermekten kişiye ait uygunsuz fotoğrafları paylaşmaya kadar farklı şekillerde görülebilmektedir. Zorbalar farklı motivasyonlarla mağdurları sanal cinsel zorbalığa maruz bırakabilmektedirler. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sanal cinsel zorbalık yapma ve sanal cinsel zorbalığa maruz kalma deneyimlerini ve zorbalık ve mağduriyet durumlarına ilişkin algılarını incelemektir. Bu doğrultuda, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Sanal cinsel zorbalık olgusunu derinlemesine incelemek için katılımcılarla görüşme yapılmıştır. Katılımcılar iki kız ve bir erkek olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların seçimi için öncelikle eğitim fakültesine devam eden 550 öğrenciye Sanal Cinsel Zorbalık ve Mağduriyet Ölçeği uygulanmıştır. Ölçekten yüksek puan alan öğrencilerden gönüllü olanlar ile görüşme yapılmıştır.  Sanal cinsel zorbalığın anlamı, yaygınlığı, zorbaya dair algılar, mağdura dair algılar ve başa çıkmaya yönelik temalara ulaşılmıştır. Elde edilen temaların literatür ile tutarlı olduğu görülmüştür. Özellikle baş etme noktasında kişinin aldığı bireysel önlemlerin yetersiz kalabileceği görülmektedir. Bu nedenle okul, aile ve yasal kurumların işbirliği son derece önemlidir. Ailenin yanı sıra öğretmenlerin mağdur ve zorba profilleri hakkında bilgisi olması ve öğrencilere farkındalık kazandırmaları gerekmektedir. Sanal cinsel zorbalığın mağdur üzerindeki etkisi konusunda diğer öğrencilerin empati kurması sağlanmalıdır.Keywords

Sanal cinsel zorbalık, fenomenoloji, görüşme