THE RELATIONSHIP BETWEEN COUPLE BURNOUT AND STATE-TRAIT ANXIETY IN MOTHERS WITH DISABLED CHILDREN

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERDE EŞ TÜKENMİŞLİĞİ İLE DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN COUPLE BURNOUT AND STATE-TRAIT ANXIETY IN MOTHERS WITH DISABLED CHILDREN

 
Author : Mustafa GÜLER  ,Burhan ÇAPRİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1445-1468
DOI Number: :
Cite : Mustafa GÜLER ,Burhan ÇAPRİ, (2020). THE RELATIONSHIP BETWEEN COUPLE BURNOUT AND STATE-TRAIT ANXIETY IN MOTHERS WITH DISABLED CHILDREN. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1445-1468. Doi: 10.35826/ijetsar.236.
    


Summary

The aim of this study is to determine the relationship between couple burnout, state-trait anxiety scores of mothers of disabled children, and to examine the contributions of state-trait anxiety scores to predictive couple burnout scores. The research group of this study, which was conducted with a descriptive method and using the relational screening model, consists of a total of 199 mothers whose children attend special education and rehabilitation centers in the central districts of Konya and have disabled children who voluntarily agree to participate in the study. Correlation analysis and multiple regression analysis were used in the analysis of the data collected by applying the Couple Burnout Measure-Short Version (CBMS), Spielberger State and Trait Anxiety Scale (SSTAS) and the personal information form developed by the researchers to collect some socio-demographic information. As a result of the analysis of the data, it was found that the couple burnout scores of the mothers of disabled children had a moderately significant positive relationship with the state-trait anxiety scores. On the other hand, state-trait anxiety scores of mothers of disabled children explained 28% of the variance related to couple burnout scores, and state-trait anxiety scores were found to be significant predictor of couple burnout scores. The findings are discussed in the light of the literature.Keywords

Disabled children, mother, couple burnout, anxiety.Abstract

Bu araştırmanın amacı, engelli çocuğa sahip annelerin eş tükenmişliği, durumluk ve sürekli kaygı puanları arasındaki ilişkileri belirleyerek durumluk ve sürekli kaygı puanlarının eş tükenmişliği puanlarını yordamadaki katkılarını incelemektir. Betimsel yöntemle yapılmış ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmanın araştırma grubu, Konya ili merkez ilçelerinde çocukları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden engelli çocuğa sahip toplam 199 anneden oluşmaktadır. Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (ETÖ-KF), Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) ve bazı sosyo-demografik bilgileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” uygulanarak toplanan verilerin analizinde korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, engelli çocuğa sahip annelerin eş tükenmişliği puanlarının durumluk ve sürekli kaygı puanları ile pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkisinin olduğu görülmüştür. Diğer yandan engelli çocuğa sahip annelerin durumluk ve sürekli kaygı puanlarının eş tükenmişliği puanlarına ilişkin varyansın %28'ini açıklayarak, eş tükenmişliği puanlarının anlamlı birer yordayıcıları olduğu bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.Keywords

Engelli çocuk, anne, eş tükenmişliği, kaygı.