EXAMINING THE PSEUDOSCIENCE BELIEFS OF GIFTED STUDENTS

ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN SÖZDE-BİLİM İNANIŞLARININ İNCELENMESİ

EXAMINING THE PSEUDOSCIENCE BELIEFS OF GIFTED STUDENTS

 
Author : Nagihan TANIK ÖNAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1511-1542
DOI Number: :
Cite : Nagihan TANIK ÖNAL , (2020). EXAMINING THE PSEUDOSCIENCE BELIEFS OF GIFTED STUDENTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1511-1542. Doi: 10.35826/ijetsar.238.
    


Summary

Gifted individuals are a small qualified group in society. However, they constitute an important source of power for countries. Gifted students are expected to become science professionals in the future. In this context, it is important to determine where gifted students are at the point of separation between science and pseudoscience. The purpose of this study, which is based on this, is to examine the pseudoscience beliefs of gifted students. Designed by the survey method of quantitative research methods, this research included 147 students attending a Science and Arts Center (BİLSEM) in the Central Anatolia Region. Pseudoscience Belief Scale (PBS) was utilized as the measure in the study. The collected quantitative data were analyzed in SPSS software package, and the descriptive statistics were subjected to t test and ANOVA of parametric tests. It was concluded in the research that the participant gifted students were equipped enough to distinguish science and pseudoscience. Furthermore, participants’ levels of distinguishing science and pseudoscience did not differ by gender, whether they followed a scientific publication, and frequency of following the publication. In light of the research results, recommendations were made to disseminate scientific project applications in institutions of formal education as in BİLSEMs and gifted students are utilized as locomotives in such applications.Keywords

Giftedness, gifted children, science, pseudoscienceAbstract

Üstün zekâlı bireyler toplum içinde nitelikli küçük bir gruptur. Ancak ülkeler için önemli bir güç kaynağı teşkil ederler. Üstün zekâlı öğrencilerin ileride bilim profesyonelleri olmaları beklenir. Bu çerçevede düşünüldüğünde, üstün zekâlı bireylerin bilim ve sözde bilim ayrımı noktasında nerede olduklarının belirlenmesi önemlidir. Buradan hareketle gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, üstün zekâlı öğrencilerin sözde-bilim inanışlarını incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemi tarama metoduna göre desenlenmiştir. Araştırmaya Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) devam eden 147 üstün zekâlı öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sözde-Bilim İnanış Ölçeği (SİÖ) kullanılmıştır. Toplanan nicel veriler SPSS paket programı ile betimsel istatistikler, parametrik testlerden olan t-Testi ve ANOVA analizleri kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, araştırmaya katılan üstün zekâlı öğrencilerin bilimsel bilgileri önemsedikleri görülmüştür. Bir başka ifadeyle araştırmaya katılan üstün zekâlı öğrenciler bilim ve sözde bilimi ayıracak donanıma sahiptir. Ayrıca katılımcıların bilim ve sözde bilimi ayırma düzeyleri cinsiyet, bilimsel bir yayını takip etme durumu ve takip etme sıklığı değişkenlerine göre anlamlı fark göstermemektedir. Araştırma sonuçları ışığında örgün eğitim kurumlarında BİLSEM’lerde olduğu gibi bilimsel içerikli proje uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bu uygulamalarda üstün zekâlı öğrencilerin lokomotif olarak kullanılması, gazete, televizyon gibi yayın organlarının daha sıkı denetlenmesi ve bilimsellik normlarına uygun yayınların desteklenmesi gibi öneriler getirilmiştir.Keywords

Üstün zekâ, üstün zekâlı çocuklar, bilim, sözdebilim