A PHENOMENOLOGICAL STUDY IN THE CONTEXT OF CONCEPTUAL CHANGE THEORIES ABOUT BUOYANCY

SUYUN KALDIRMA KUVVETİNE YÖNELİK KAVRAMSAL DEĞİŞİM TEORİLERİ BAĞLAMINDA GÖRÜNGÜBİLİMSEL BİR İNCELEME

A PHENOMENOLOGICAL STUDY IN THE CONTEXT OF CONCEPTUAL CHANGE THEORIES ABOUT BUOYANCY

 
Author : Zeki APAYDIN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1711-1789
DOI Number: :
Cite : Zeki APAYDIN , (2020). A PHENOMENOLOGICAL STUDY IN THE CONTEXT OF CONCEPTUAL CHANGE THEORIES ABOUT BUOYANCY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1711-1789. Doi: 10.35826/ijetsar.241.
    


Summary

The resaarch was carried out fifteen participants including five undergraduate, six graduate, three research assistants an done science educator. The aim of the research is to analyze the thoughts of the participants about the concept of buoyancy by the phenomenlogical method. The participant were inclueded in the clinical interview process with a group of questions regarding the buoyancy. A clinical interview was conducted with participants abput twenty minıtes and it was drilled questions by improvisation according to the responses of the participants. Thus it had been tried to reveal the comprehensive thoughts of induviduals towards understanding. The raw qualitative data of the research were analyzed according to diSessa’s knowledge in pieces theory andVosniadou’s theory-like knowledge structure theory. In the responses given to the problem contexts questioning the buoyancy-mass relationship of the buoyancy (Part I), a total of 11 participants showed cognitive inconsistency; 4 participants showed cognitive consistency. Regarding problem contexts that question the relationship of buoyancy-sinking volume (Part II), 9 participants responded with inconsistency, 6 participants showed consistency in their responses. At the same time the responses of undergraduates, graduates, research assistants were identified and these findings are in concordance with dSessa’s knowledge in pieces theory for same question parts. İn addition, it was concluded that the answers of the educator were consistent and coherent with Vosniadou’s theory-like theory of knowledge structure. The findings of the research were discussed in a way that will refer to classroom teaching-learning processes and contribute to the quality of the experimental activity contents used in science education.Keywords

Science education, buoyancy, conceptual change theories, phenomenological primitivesAbstract

Araştırma beş lisans, altı lisansüstü, üç araştırma görevlisi ve bir alan öğretim üyesi olmak üzere toplam on beş katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, katılımcıların suyun kaldırma kuvveti kavramına yönelik düşüncelerini, görüngübilimsel yöntemle çözümlemektir. Katılımcılar,suyun kaldırma kuvveti kavramına yönelik bir grup soru eşliğinde klinik görüşme sürecine dahil edilmişlerdir. Her bir katılımcıyla yaklaşık yirmi dakikalık bir görüşme gerçekleştirilmiş ve katılımcıların yanıtlarına göre doğaçlama sondaj sorular yönlendirilerek; bireylerin ilgili kavrama yönelik kapsamlı düşüncelerinin ne olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın ham nitel verileri, kavramsal değişim teorilerinden diSessa'nın parçalı bilgi yapısı teorisine ve Vosniadou'nun teori benzeri bilgi yapısı teorisine göre çözümlenmiştir. Özellikle lisansüstü ve araştırma görevlisi katılımcıların yanıtlarında bir tutarsızlık belirlenmiştir. Bu yöndeki bir bulgu, diSessa'nın parçalı bilgi yapısı teorisiyle uyumludur. Alan uzmanı öğretim üyesi katılımcının yanıtlarının ise, tutarlı ve Vosniadou'nun teori benzeri bilgi yapısı teorisiyle uyumlu belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları ve sonuçları sınıf içi öğretme-öğrenme süreçlerine gönderme yapacak ve fen eğitiminde kullanılan deneysel etkinlik içeriklerinin niteliğine katkıda bulunacak biçimde tartışılmıştır.Keywords

Fen Eğitimi, suyun kaldırma kuvveti, kavramsal değişim teorileri, görüngübilimsel ilkseller