UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION AND PERCEPTIONS OF GOOD LECTURERS IN DISTANCE EDUCATION IN COVID-19 PERIOD

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİME KARŞI TUTUMLARI VE UZAKTAN EĞİTİMDE İYİ ÖĞRETİM ELEMANI ALGILARI

UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION AND PERCEPTIONS OF GOOD LECTURERS IN DISTANCE EDUCATION IN COVID-19 PERIOD

 
Author : Sema ALTUN YALÇIN  , Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI, M. Said AKAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 520-568
DOI Number: :
Cite : Sema ALTUN YALÇIN , Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI, M. Said AKAR, (2021). UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION AND PERCEPTIONS OF GOOD LECTURERS IN DISTANCE EDUCATION IN COVID-19 PERIOD. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 520-568. Doi: 10.35826/ijetsar.243.
    


Summary

Because of the Covid -19 epidemic spread, universities have started to continue their education activities with the way of distance education. It is a new, different education system encountered by students, academicians and universities. Since this transformation took place very quickly, it brought many effects with it. In the study, it was tried to determine the attitudes of university students, who studied with the distance education system for the first time, towards distance education and perceptions of good academicians in distance education because of the Covid-19 period, and it was aimed to investigate the effects of some variables. 518 students from 7 different departments in the faculty of education participated in the study. The data were collected both with quantitative and qualitative research methods in the study. The relational screening model among the quantitative research methods and the interview in the qualitative research methods were used. The quantitative data were collected with the Attitude towards Distance Education Questionnaire and Good Academician Perception Questionnaire. The semi-structured protocol form was used in collecting qualitative data. At the end of the analysis of the data, it was determined that the attitudes of the university students towards distance education were negative and their perceptions related to the good academician in distance education were positive. It was also found that university students mostly experienced problems originated from the lack of necessary environment at home, problems arising from internet access and lack of communication with academic staff. It has been determined that almost all of the university students think that they do not want to receive distance education. However; that they find face-to-face education more efficient and that they cannot take distance education seriously, that it creates discipline and focus problems, that not everyone has equal opportunities, that the classroom environment is deprived of learning, that exams are unreliable, because of lack of computer skills, they have a problem life, working individually instead of collaboratively. It was determined that they thought that directing and creating understanding problems as their negative characteristics.Keywords

Covid-19, University Students, Distance EducationAbstract

Covid -19 salgın hastalığının yayılması sonucu üniversiteler uzaktan eğitim ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Öğrenciler, akademisyenler ve üniversiteler için yeni, farklı bir eğitim sistemine girilmiştir. Bu dönüşüm çok hızlı bir biçimde gerçekleştiği için beraberinde pek çok etkiyi de yaratmıştır. Çalışmada Covid-19 döneminden dolayı ilk kez uzaktan eğitim sistemi ile eğitim alan üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları ve uzaktan eğitimde iyi öğretim elemanı algıları tespit edilmeye çalışılmıştır ve bazı değişkenlerin etkisi araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya eğitim fakültesindeki 7 farklı bölümden 518 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veriler; nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılarak toplanmaya çalışılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ve nitel araştırma yöntemlerinden mülakat kullanılmıştır. Nicel veriler Uzaktan Eğitime Karşı Tutum Anketi ve İyi Öğretim Elemanı Algı Anketi ile elde edilmiştir. Nitel verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının olumsuz olduğu, uzaktan eğitimde iyi öğretim elemanı algılarının ise olumlu düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde en çok evde gerekli ortamın olmamasından kaynaklanan problemler yaşadıkları, internet erişiminden kaynaklı problemler ve akademik personelle iletişim eksikliğinden kaynaklı problemler yaşadıkları tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin yaklaşık olarak tamamının uzaktan eğitimle eğitim almak istemediklerini düşündükleri saptanmıştır.  Bununla birlikte; yüz yüze eğitimi daha verimli bulmakta olduklarını ve uzaktan eğitimi ciddiye alamadıklarını, disiplin problemi yarattığını ve odaklanma problemi yaşadıklarını, herkesin eşit olanaklara sahip olmadığını, sınıf ortamının öğrenmeye olan etkisinden mahrum olduklarını, sınavların güvenilir olmadığını, bilgisayar becerileri eksikliklerinden dolayı problem yaşamlarını, işbirlikli yerine bireysel çalışmaya yöneltmesi ve anlama problemi yaratmasını da negatif özellikleri olarak düşündükleri tespit edilmiştir.Keywords

Covid- 19, Uzaktan Eğitim, Üniversite Öğrencileri