THE EFFECT OF STEAM-BASED SCIENCE TEACHING ON STEAM PERFORMANCE DESIGN-BASED THINKING SKILLS AND STEAM ATTITUDES OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS

STEAM TEMELLİ FEN ÖĞRETİMİNİN ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN STEAM PERFORMANSLARINA TASARIM TEMELLİ DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE STEAM TUTUMLARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF STEAM-BASED SCIENCE TEACHING ON STEAM PERFORMANCE DESIGN-BASED THINKING SKILLS AND STEAM ATTITUDES OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS

 
Author : Fazilet Karakuş  , Ezgi SAĞAT  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1279-1329
DOI Number: :
Cite : Fazilet Karakuş , Ezgi SAĞAT, (2020). THE EFFECT OF STEAM-BASED SCIENCE TEACHING ON STEAM PERFORMANCE DESIGN-BASED THINKING SKILLS AND STEAM ATTITUDES OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1279-1329. Doi: 10.35826/ijetsar.256.
    


Summary

The purpose of this study was to investigate the effect of STEAM-based science teaching on STEAM performance, design-based thinking skills, and STEAM attitudes of gifted and talented students. This mixed-methods study employed an intervention-assisted embedded research design. The study group comprised 33 fifth graders attending the Recognition of Individual Talents (RIT) Program of a Science and Art Center (SAC) in one of our southern provinces in the 2018-2019 school year. In the quantitative phase of the study, the data were collected based on a quasi-experimental approach. In the qualitative phase, however, interviews were conducted before, during, and after the intervention process. The quantitative data were collected through the “STEAM Performance Evaluation Form” (STEAM PEF), “Design-Based Thinking Performance Evaluation Form” (Design-Based Thinking PEF), and STEAM Attitude Test and the qualitative data were collected through interviews and observations. ANOVA test for mixed measures was performed for analysis of quantitative data and content analysis for qualitative data. A statistically significant difference was found in STEAM and design-based thinking performance between the treatment group that underwent STEAM-based science teaching and the control group that underwent a STEM-based science curriculum for 13 weeks, while no significant difference was found in their STEAM attitudes. STEAM-based science teaching gave the gifted and talented students an awareness of their creation and design skills and the STEAM as well as increased their motivation by having them use their logical and analytical thinking skills.Keywords

Science education, STEAM education, design-based thinking, attitude towards STEAM, gifted and talented studentsAbstract

Araştırmanın amacı, STEAM temelli fen öğretiminin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin STEAM performanslarına, tasarım temelli düşünme becerilerine ve STEAM tutumlarına etkisini incelemektir. Karma yönteme göre kurgulanan araştırmanın deseni iç içe desen destekli müdahale desenidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı güney illerimizde bulunan bir Bilim ve Sanat Merkezi’nde Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme (BYF) Programı’na devam eden 33 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel aşamasında yarı deneysel uygulamaya dayalı veriler elde edilmiş. Nitel aşamasında ise uygulamalardan önce, uygulama sürecinde ve sonrasında görüşme yapılmıştır. Araştırmanın nicel verileri “STEAM Performans Değerlendirme Formu” (STEAM PDF) ve “Tasarım Temelli Düşünme Performans Değerlendirme Formu” (Tasarım Temelli Düşünme (PDF) ve “STEAM Tutum Testi” ile nitel verileri görüşme formu ve gözlemler ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizi için karışık ölçümlerde ANOVA testi, nitel veriler için içerik analizi gerçekleştirilmiştir. 13 hafta boyunca STEAM temeli fen öğretimi uygulanan deney grubu ile STEM temelli BİLSEM fen bilimleri öğretim programı uygulanan kontrol grubu öğrencileri arasında STEAM ve tasarım temelli düşünme performansları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş, STEAM tutumları bakımından bulunamamıştır. STEAM temelli fen öğretimi, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yaratma ve tasarım becerileri, STEAM’e ilişkin farkındalık kazandırmış; öğrencilerin mantıksal ve analitik düşünme becerilerini işe koşmalarını sağlayarak motivasyonlarını arttırmıştır.Keywords

Fen eğitimi, STEAM eğitimi, tasarım temelli düşünme, STEAM’e yönelik tutum, üstün zekâlı ve yetenekliler