OUT-OF-SCHOOL LEARNING AND SCALE OF REGULATING OUT-OF-SCHOOL LEARNING: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

OKUL DIŞI ÖĞRENME VE OKUL DIŞI ÖĞRENMEYİ DÜZENLEME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

OUT-OF-SCHOOL LEARNING AND SCALE OF REGULATING OUT-OF-SCHOOL LEARNING: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 
Author : Yavuz Bolat  , Mustafa KÖROĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1630-1663
DOI Number: :
Cite : Yavuz Bolat , Mustafa KÖROĞLU, (2020). OUT-OF-SCHOOL LEARNING AND SCALE OF REGULATING OUT-OF-SCHOOL LEARNING: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1630-1663. Doi: 10.35826/ijetsar.258.
    


Summary

Out-of-school learning activities have started to diversify in all areas of learning at an increasing rate. Out- of-school learning diversifies the one-dimensional structure of the classroom and school environment, enabling learning that leaves a lasting impact for the learner. This research aims to develop the Out-of-School Learning Regulation Scale (OOSLRS) which can be used in this field while providing basic information about out-of-school learning. The study group consists of 340 teachers working in different branches. In this study, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) coefficient, Barlett's Sphericity test, Explanatory Factor Analysis (EFA), Cronbach's Alpha, substance total correlation, Confirmatory Factor Analysis (CFA) operations were performed to improve the out-of-school learning regulation scale. An Explanatory Factor Analysis (EFA) was performed on the scale structure of the 29 substances that make up the final form of the OOSLRS and it was determined that the scale was in a four-factor structure. Cronbach's Alpha intrinsic coefficient of OOSLRS was calculated as 0.87 and the sub-factors of the scale were Information, Planning, Application, and Evaluation dimensions, respectively. Cronbach's Alpha values for these sub-dimensions of the OOSLRS are Information dimension 0.86, Planning dimension 0.81, Application dimension 0.73, and Evaluation dimension 0.77. Given these relevant values and controlled by Confirmatory Factor Analysis (CFA), it was concluded that the structure of the OOSLRS consists of four sub-factors.Keywords

Out-of-school learning, OOSLRS, Scale, Validity, Reliability.Abstract

Okul dışı öğrenme faaliyetleri artan bir hızla tüm öğrenme alanlarında çeşitlenmeye başlamıştır. Okul dışı öğrenme sınıf ve okul ortamının tek boyutlu yapısını çeşitlendirerek öğrenen için kalıcı etki bırakan öğrenmeleri sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı okul dışı öğrenmeye ilişkin temel bilgileri sunarken bu alanda kullanılabilecek Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenleme Ölçeği (ODÖDÖ)'yü geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu farklı branşlarda görev yapan 340 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenleme Ölçeği (ODÖDÖ)'yü geliştirmek üzere Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), Barlett’s Sphericity testi, Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), Cronbach’s Alpha, madde toplam korelasyonu, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) işlemleri yapılmıştır. ODÖDÖ'nün son halini oluşturan 29 maddenin oluşturduğu ölçek yapısına Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış olup ölçeğin dört faktörlü yapıda olduğu tespit edilmiştir. ODÖDÖ'nün Cronbach’s Alpha içtutarlılık katsayısı 0.87 olarak hesaplanırken ölçeğin alt faktörlerini sırasıyla Bilgi, Planlama, Uygulama ve Değerlendirme boyutları oluşturmuştur. ODÖDÖ'nün bu alt boyutlarına ilişkin Cronbach’s Alpha değerleri Bilgi boyut 0.86, Planlama boyutu 0.81, Uygulama boyutu 0.73 ve Değerlendirme boyutu için 0.77'dir. İlgili bu değerler göz önüne alındığında ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile kontrol edildiğinde ODÖDÖ'nün dört alt faktörden oluşan yapısının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Okul Dışı Öğrenme, ODÖDÖ, Ölçek, Geçerlik, Güvenirlik.