THE EFFECT OF TREE OF LIFE CAREER COUNSELLING PROGRAM ON SECONDARY SCHOOLERS’ CAREER DECISION-MAKING SELF-EFFICACY

YAŞAM AĞACI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROGRAMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK KARARI VERME ÖZ YETKİNLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE EFFECT OF TREE OF LIFE CAREER COUNSELLING PROGRAM ON SECONDARY SCHOOLERS’ CAREER DECISION-MAKING SELF-EFFICACY

 
Author : Mustafa Kemal Yöntem  , Ömer Özer, Yeliz Kan  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 319-348
DOI Number: :
Cite : Mustafa Kemal Yöntem , Ömer Özer, Yeliz Kan, (2021). THE EFFECT OF TREE OF LIFE CAREER COUNSELLING PROGRAM ON SECONDARY SCHOOLERS’ CAREER DECISION-MAKING SELF-EFFICACY . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 319-348. Doi: 10.35826/ijetsar.269.
    


Summary

The purpose of this study was to adapt the Tree of Life application, which was developed based on narrative approach and used for trauma interventions frequently, into career counseling and evaluate its effectiveness on secondary schoolers’ career decision-making self-efficacy. Within the scope of the study, the effectiveness of career counseling program based on narrative therapy was investigated. This study is a quasi-experimental research which was carried out in Turkey. In this research, a 2X2 quasi-experimental design with pre-test and post-test measurements was used. First, two groups were formed, one as experimental and one as a control group. The career story development program based on the narrative therapy which was developed by the researchers was applied on the participants in the experimental group. All of the participants in the study were seventh grade students in the secondary school and 14 years old. The experiment group had 13 participants (6 male, 7 female), and the control group consisted of 12 participants (5 male, 7 female). Demographic Form and Career Decision-Making Self-Efficacy (CDMSES) Scale were used as the data collection tools. In order to examine the research questions, Mann Whitney U-test was conducted between the pre-test and post-test scores of the experimental and control groups. According to the findings, while there was no significant difference between the pre-test scores for all sub-dimensions and total scores of the experimental group and the control group (p>, 05), significant differences were observed in the post-test scores in favor of the experimental group (p <, 05).Keywords

Career decision-making, narrative career counselling, tree of life, secondary school.Abstract

Bu çalışmanın amacı öyküsel yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen ve sıklıkla travma müdahalelerinde kullanılan bir program olan “Yaşam Ağacı” uygulamasını kariyer psikolojik danışmanlığına uyarlamak, geliştirilen programın ortaokul öğrencilerinin meslek kararı verme yetkinlikleri üzerindeki etkililiğini değerlendirmektir. Çalışma kapsamında öyküsel terapisiye dayalı beş haftalık kariyer danışmanlığı programının etkililiği araştırılmıştır. Bu çalışma, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilen yarı deneysel bir araştırmadır. Bu kapsamda ön test ve son test ölçümleri olan 2X2 yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veriler iki aşamada toplanmıştır. İlk olarak biri deney diğeri kontrol grubu olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen öyküsel terapiye dayalı kariyer hikâyesi geliştirme programı deney grubundaki katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmaya katılanların tamamı ortaokul yedinci sınıf öğrencileri ve 14 yaşındadır. Deney grubu 13 katılımcıdan (6 erkek, 7 kadın) ve kontrol grubu 12 katılımcıdan (5 erkek, 7 kadın) oluşmuştur. Veri toplama araçları olarak Demografik Bilgi Formu ve Kariyer Karar Verme Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sorularının incelenmesi amacı ile deney ve kontrol grubunun ön test ve son test puanları arasında Mann Whitney U- testi gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre deney grubu ve kontrol grubunun tüm alt boyular ve toplam puanları için öntest puanları arasında anlamlı farklılık yokken (p>,05) son test puanlarında deney grubu lehine anlamlı farklılıklar gözlenmiştir (p<,05).Keywords

Kariyer karar verme, öyküsel kariyer danışmanlığı, yaşam ağacı, ortaokul.