INTEGRATING OUTDOOR SCHOOL LEARNING INTO FORMAL CURRICULUM: DESIGNING OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES AND DEVELOPING OUTDOOR LEARNING FRAMEWORK FOR PRE-SERVICE TEACHERS

OKUL DIŞI ÖĞRENMENİN RESMİ ÖĞRETİM PROGRAMIYLA BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ: OKUL DIŞI ÖĞRENME DENEYİMLERİ TASARLAMAK VE ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN OKUL DIŞI ÖĞRENME ÇERÇEVESİ GELİŞTİRMEK

INTEGRATING OUTDOOR SCHOOL LEARNING INTO FORMAL CURRICULUM: DESIGNING OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES AND DEVELOPING OUTDOOR LEARNING FRAMEWORK FOR PRE-SERVICE TEACHERS

 
Author : Gürol YOKUŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1330-1388
DOI Number: :
Cite : Gürol YOKUŞ , (2020). INTEGRATING OUTDOOR SCHOOL LEARNING INTO FORMAL CURRICULUM: DESIGNING OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES AND DEVELOPING OUTDOOR LEARNING FRAMEWORK FOR PRE-SERVICE TEACHERS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1330-1388. Doi: 10.35826/ijetsar.276.
    


Summary

This study focuses on designing outdoor school learning experiences integrated into curriculum to provide motivation for achieving curriculum’s learning objectives. Within this study, pre-service teachers have experienced outdoor learning as a part of formal curriculum of their elective course. After designing outdoor activities and experiencing outdoor environments, their perceptions have been explored about influences of outdoor school learning. Considering the nature of this learning style, this study includes 28 undergraduate students studying at Social studies education (n=10), Pre-school education (n=8), Turkish language education (n=6) and Primary school education (n=4). This study adopts document analysis as research design, uses researcher’s observation notes and pre-service teachers’ written diaries about outdoor learning environments as data collection tools. Data analysis indicates that pre-service teachers enthusiastically support designing the curriculum of a course with outdoor learning experiences. They consider he most convenient learning activities in outdoor settings as “making experiments (n=20)”, exploration tasks (n=17), creativity tasks (n=17), “imagination tasks (n=16)”, “collaborative tasks (n=16)” and “observation tasks (n=14)”, “reflection tasks” (n=12). They also list “museums (n=21)”, “science centers (n=20)”, “national parks (n=18)”, art galleries and artists’ studios (n=18), planetariums (n=15), botanic gardens (n=12), historical places such as madrasah, castle (n=11), places of business -including industry & media (n=10), nature itself (n=10)- as outdoor learning environments. They regard “teachers’ level of professionalism (n=17), students’ well-being in the learning environment (n=15)” as the most important factors facilitating outdoor school learning. Also, data analysis indicates that outdoor school learning is efficient in terms of three domains: personal development such as greater sense of confidence, autonomy, motivation and curiosity; social development such as respect for environment, connectedness, social interaction, sense of social responsibility, outdoor leadership; and lastly school-related development such as school adjustment, flexible learning/curriculum, active commitment, course adaptability, attention to the content, critical thinking, real-life learning experiences.Keywords

Outdoor school learning environments, experiential learning, outdoor education, integration of outdoor learning into curriculumAbstract

Bu çalışma, eğitim programındaki öğrenme hedeflerine ulaşmak için motivasyon sağlama amaçlı eğitim programına entegre edilmiş okul dışı öğrenme deneyimleri tasarlamaya odaklanmaktadır. Bu çalışma kapsamında öğretmen adayları, seçmeli derslerinin resmi öğretim programının bir parçası olarak okul dışında öğrenmeyi deneyimlemişlerdir. Okul dışı öğrenme etkinlikleri tasarladıktan ve deneyimlendikten sonra, okul dışı öğrenmenin etkililiği hakkında öğretmen adaylarının algıları incelenmiştir. Bu öğrenme biçimin doğası göz önüne alınarak Sosyal bilgiler eğitimi (n=10), Okul öncesi eğitimi (n=8), Türkçe eğitimi (n=6) ve Sınıf eğitimi (n=4) alanından öğretmen adaylarıyla çalışılmıştır. Bu çalışma, araştırma yöntemi olarak doküman analizini kullanmıştır. Araştırmacının gözlem notları ve öğretmen adaylarının yazdıkları yansıtıcı günlükler veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Verilerin analizi, öğretmen adaylarının bir dersin programını okul dışı öğrenme deneyimleri katarak tasarlamayı büyük bir ilgiyle desteklediklerini göstermektedir. Bu ortamlarda yapılacak en uygun öğrenme etkinlikleri deney yapma, keşif etkinlikleri, yaratıcılık etkinlikleri, hayal gücü etkinlikleri, işbirliğine dayalı etkinlikler, gözlem etkinlikleri, yansıtma etkinlikleri olarak sıralamışlardır. Ayrıca okul dışı öğrenme ortamları olarak müzeler, bilim merkezleri, milli parklar, sanat galerileri ve sanatçı stüdyoları, planetaryumlar, botanik bahçeleri, medrese ve kale gibi tarihi yerler, iş yerleri - sanayi ve medya dahil, ve doğanın kendisi belirtilmiştir. Okul dışında öğrenmeyi kolaylaştıran en önemli faktörler olarak öğretmenlerin profesyonellik düzeyi ile öğrencilerin öğrenme ortamındaki rahatlığı belirtilmiştir. Ayrıca, bulgular, okul dışı öğrenmenin üç alan açısından etkili olduğunu göstermektedir: Kişisel gelişim alanı (daha fazla güven duygusu, özerklik, motivasyon ve merak); sosyal gelişim alanı (çevreye saygı, bağlılık, sosyal etkileşim, sosyal sorumluluk duygusu, dış mekan liderliği); ve son olarak okulla ilgili gelişim alanı (okula uyum, esnek öğrenme/esnek program, aktif katılım, derse uyum, içeriğe odaklanma, eleştirel düşünme, gerçek yaşama dayalı öğrenme deneyimleri).Keywords

Okul dışı öğrenme ortamları, deneyimsel öğrenme, sınıf dışında eğitim, okul dışı öğrenmenin öğretim programına entegre edilmesi