DISCUSSION OF SCHOLARS’ VIEWS ON THE CONCEPT OF VALUE FROM VARIOUS ASPECTS

AKADEMİSYENLERİN DEĞER KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN FARKLI BOYUTLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

DISCUSSION OF SCHOLARS’ VIEWS ON THE CONCEPT OF VALUE FROM VARIOUS ASPECTS

 
Author : Adem BELDAĞ  , Ahmet NALÇACI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 31-63
DOI Number: :
Cite : Adem BELDAĞ , Ahmet NALÇACI, (2021). DISCUSSION OF SCHOLARS’ VIEWS ON THE CONCEPT OF VALUE FROM VARIOUS ASPECTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 31-63. Doi: 10.35826/ijetsar.288.
    


Summary

This paper researches scholars’ views regarding the concept of value. It was carried out with basic qualitative research pattern among qualitative research methods. Participants included 11 academics from a number of education faculties selected through criterion sampling as a purposeful sampling method. Data were collected with a semi-structured interview form consisting of five open-ended questions prepared by the authors. Participants’ views about value were analyzed around five themes as “value concept”, “vital quality of the concept of value”, “presence of values”, “societal functionality of values”, and “suggestions for functionality of values”. It was found out that the participants often expressed their views about value as a concept in terms of definitions and phenomena related with value, they stated almost in all instances that values are functional in everyday life, values are changing and being corroded, and values should take a more active role in social, political and educative contexts (schools). Finally, it was recommended to increase awareness levels of all community stakeholders about values education.Keywords

Scholar, Value, Values educationAbstract

Araştırmanın amacı, akademisyenlerin değer kavramına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen, farklı eğitim fakültelerinde görev yapan 11 akademisyenden oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Akademisyenlerin görüşleri değer kavramı, değer kavramının yaşamsallık boyutu, değerlerin varlığı, değerlerin toplumsal işlevselliği ve değerlerin işlevsel olmasına yönelik olmak üzere beş temada toplandığı tespit edilmiş ve bu temalar altında analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre akademisyenlerin değer kavramına ilişkin görüşlerinin daha çok tanım ve değer kavramları ile ilgili ifade ettikleri, değerlerin günlük yaşamdaki işlevselliğine ilişkin görüşlerin tamamına yakının olumlu olduğu, değerlerin kaybolduğu ve değiştiği, değerlerin toplumsal yaşamda daha etkin olmasına ilişkin görüşlerinin sosyal, politik ve okulu kapsayacak şekilde üç kategoride toplandığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda değerler eğitimine yönelik toplumun bütün paydaşlarının farkındalık düzeylerinin artırılması gerektiği önerilmiştir.Keywords

Akademisyen, Değer, Değerler Eğitimi