THE USE OF LEARNING STRATEGIES OF THE MUSIC TEACHER CANDIDATES RECEIVING STRING INSTRUMENTS TRAINING

YAYLI ÇALGILAR EĞİTİMİ ALAN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARI

THE USE OF LEARNING STRATEGIES OF THE MUSIC TEACHER CANDIDATES RECEIVING STRING INSTRUMENTS TRAINING

 
Author : Şenol Afacan  , Taner TOPALOĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 431-476
DOI Number: :
Cite : Şenol Afacan , Taner TOPALOĞLU, (2021). THE USE OF LEARNING STRATEGIES OF THE MUSIC TEACHER CANDIDATES RECEIVING STRING INSTRUMENTS TRAINING. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 431-476. Doi: 10.35826/ijetsar.290.
    


Summary

Instrument education, which constitutes an important dimension of professional music education, includes a process in which psychomotor learning is at the forefront as well as cognitive and affective learning. This study aimed to determine the use of learning strategies of music teacher candidates receiving string instrument education in Individual Instrument Training courses and to examine their level of learning strategy use according to gender grade level and instrument type. The study consisted of 51 teacher candidates enrolled at Şanlıurfa Harran University’s Music Teacher Training Program in the Faculty of Education. Employing the survey design, the study used the “Scale of Violin Education Learning Strategies” developed by Afacan (2018) to collect the data. The reliability of this six-factor scalewas found to be 0.961 for the present study. Since the study data showed normal distribution, parametric tests were used in data analysis. The study results revealed that teacher candidates “Often” used rehearsal (repetition), elaboration and comprehension monitoring strategies, “Sometimes” used attention and organization strategies, and “Rarely” used affective strategies. In addition, significant differences were found between the learning strategy use, and the gender and grade level. The use of learning strategies did not differ according to the instrument the teacher candidates were receiving training for. The results were evaluated by comparing them with the results of research in the literature, and recommendations were provided towards the use of learning strategies in string instrument education in line with the findings of the study.Keywords

Music teacher candidate, string instrument training, learning strategiesAbstract

Mesleki müzik eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturan çalgı eğitimi bilişsel, duyuşsal öğrenmelerin yanısıra psikomotor öğrenmelerin ön planda olduğu bir süreci kapsar. Bu çalışma yaylı çalgı eğitimi alan müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı eğitimi derslerinde öğrenme stratejilerini kullanma durumlarının belirlenmesi ve öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve çalgı türü açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören toplam 51 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veriler Afacan (2018) tarafından geliştirilen “Keman Eğitimi Öğrenme Stratejileri Ölçeği” ile toplanmıştır. 6 faktörden oluşan ölçeğin yapılan araştırma için güvenirlik sonucu 0.961 bulunmuştur. Çalışmada toplanan veriler normal dağılıma uygunluk gösterdiğinden, verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerinden yineleme, anlamlandırma ve anlamayı izleme stratejilerini “Sık sık” kullandıkları, dikkat ve örgütleme stratejilerini “Bazen”, duyuşsal stratejileri ise “Nadiren” kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrenme stratejilerinin kullanılma durumları ile cinsiyet ve sınıf değişkeni arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğrenme stratejilerinin kullanılma durumları eğitimi alınan çalgıya göre farklılık göstermemektedir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda yaylı çalgı eğitiminde öğrenme stratejilerinin kullanımına yönelik öneriler getirilmiştir.Keywords

Müzik öğretmeni adayı, yaylı çalgı eğitimi, öğrenme stratejileri