EXAMINATION OF ACADEMICIANS' JOB SATISFACTION AND VIEWS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT DURING THE DISTANCE EDUCATION PROCESS

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE AKADEMİSYENLERİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF ACADEMICIANS' JOB SATISFACTION AND VIEWS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT DURING THE DISTANCE EDUCATION PROCESS

 
Author : Seçkin Doğaner  , Aysel Kızılkaya Namlı  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 349-396
DOI Number: :
Cite : Seçkin Doğaner , Aysel Kızılkaya Namlı, (2021). EXAMINATION OF ACADEMICIANS' JOB SATISFACTION AND VIEWS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT DURING THE DISTANCE EDUCATION PROCESS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 349-396. Doi: 10.35826/ijetsar.294.
    


Summary

Due to the constraints caused by Covid-19, different solutions have been sought for professional groups all over the world. The education sector is at the top of the search for these solutions. Therefore, in the research, in the distance education process, it was aimed to examine the views of academicians working in Sports Sciences Faculties on job satisfaction and organizational commitment. A total of 33 academicians from different Sports Sciences Faculties participated in the study. Qualitative method was preferred in the research. Ethics committee approval of the study was obtained and detailed information about the research was given to the participants before the interviews. As a result of the research, it was determined that there was no decrease in the organizational commitment and job satisfaction levels of the academicians during the distance education process. Almost all the academicians stated that there was no disruption in both the management and their relations with their colleagues and students during this process. It is understood from the opinions given that the lack of material causes problems in applied courses, but this type of problem does not exist in theoretical courses or it is solved by searching for different solutions. Although staying away from faculties caused the academic staff to concentrate on their academic studies, it was determined that they had problems in collecting data. Participants mostly stated that distance education models can be used easily in the future, but the coeducation model should be preferred more. As a result of the research, it can be said that the distance education process does not negatively affect the organizational commitment and job satisfaction of academicians. The fact that academicians are not unfamiliar with distance education, management support and other stressful factors do not appear during this process may support this result. It is recommended to compare these results with similar studies to be conducted in the future.Keywords

Covid-19, distance education, sports sciences, organizational commitment, job satisfactionAbstract

Covid-19 kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle tüm dünyada meslek grupları açısından farklı çözüm arayışları ortaya çıkmıştır. Eğitim sektörü ise, bu çözüm arayışlarının başında yer almaktadır. Bu nedenle araştırmada; uzaktan eğitim sürecinde Spor Bilimleri Fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin iş tatmini ve örgütsel bağlılığa ilişkin görüşleri incelenmek istenmiştir. Araştırmaya farklı Spor Bilimleri Fakültelerinden toplam 33 akademisyen katılmıştır. Araştırmada nitel yöntem tercih edilmiştir. Araştırmanın etik kurul onayı alınmış olup, görüşmelerden önce katılımcılara araştırma ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. Araştırma sonucunda, akademisyenlerin uzaktan eğitim süreci içerisinde örgütsel bağlılıklarının ve iş tatmini düzeylerinde azalma olmadığı tespit edilmiştir. Akademisyenlerin tamamına yakını bu süreç içerisinde gerek yönetim ile ilgili gerekse meslektaşları ve öğrencileri ile olan ilişkilerinde aksama olmadığını belirtmişlerdir. Uygulamalı derslerde materyal eksikliğinin sıkıntı yarattığı ancak teorik derslerde bu tip problemin olmadığı ya da farklı çözüm arayışları ile giderildiği verilen görüşlerden anlaşılmaktadır. Fakültelerden uzak kalmak, her ne kadar öğretim elemanlarının akademik çalışmalarına ağırlık vermelerine yol açmış olsa da veri toplama konusunda sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Katılımcılar çoğunlukla gelecekte uzaktan eğitim modellerinin rahatlıkla kullanılabileceğini ancak karma eğitim modelinin daha çok tercih edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmada sonuç olarak, uzaktan eğitim sürecinin akademisyenlerde örgütsel bağlılığı ve iş tatminini olumsuz etkilemediği söylenebilir. Akademisyenlerin uzaktan eğitime yabancı olmaması, yönetim desteği ve stres yaratan diğer unsurların bu süreçte ortaya çıkmaması bu sonucu destekleyebilir. Gelecekte yapılacak olan benzer araştırmalar ile bu sonuçların karşılaştırılması önerilmektedir.Keywords

Covid-19, uzaktan eğitim, spor bilimleri, örgütsel bağlılık, iş tatmini