DEVELOPMENT OF RUBRIC FOR THE EVALUATION OF SEMANTIC FEATURE ANALYSIS CHART IN MATHEMATICS

MATEMATİKSEL ANLAM ÇÖZÜMLEME TABLOSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PUANLAMA ANAHTARININ GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENT OF RUBRIC FOR THE EVALUATION OF SEMANTIC FEATURE ANALYSIS CHART IN MATHEMATICS

 
Author : Ahmet YILDIZ  , Ali TÜRKDOĞAN, Hasan ES  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 64-89
DOI Number: :
Cite : Ahmet YILDIZ , Ali TÜRKDOĞAN, Hasan ES, (2021). DEVELOPMENT OF RUBRIC FOR THE EVALUATION OF SEMANTIC FEATURE ANALYSIS CHART IN MATHEMATICS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 64-89. Doi: 10.35826/ijetsar.297.
    


Summary

Correctly prepared semantic feature analysis charts can be used to concretize abstract mathematical concepts. This study, it is aimed to develop a valid and reliable rubric that can be used to evaluate the accuracy of the semantic feature analysis charts created by mathematics teachers. The data of the research consists of 36 semantic feature analysis charts created by mathematics teachers who have been trained in preparing a semantic feature analysis chart. During the validity study, the opinions of the experts about the rubric prepared were examined individually in the terms of content, structure and criteria. The percentages of concordance of expert opinions on sub-dimensions vary between 83% and 91%. The expert opinion concordance rate for the graded scoring key as a whole is found to be 87%. These calculated concordance percentages show that the rubric developed is valid. During the reliability study, the consistency between the scores evaluated for the semantic feature analysis charts by two mathematicians was calculated. The consistency of the raters in the sub-criteria was calculated with "Cohens's Kappa". A perfect fit in the sub-dimensions of instruction writing and text writing, and an acceptable fit in the sub-dimension of table design were observed. The concordance between the total scores of the two scorers was calculated with the "Spearman Correlation Coefficient" and a positive, significant and high level of concordance was found. These results show that the rubric is a valid and reliable tool in evaluating the semantic feature analysis charts used in maths lessons. The developed rubric can be used in other fields of education by making necessary changes.Keywords

Mathematics education, Semantic Feature Analysis, Performance evaluation, RubricAbstract

Doğru bir şekilde hazırlanan anlam çözümleme tabloları soyut matematiksel kavramların somutlaştırılmasında kullanılabilir. Bu araştırmada matematik öğretmenlerinin oluşturdukları anlam çözümleme tablolarının doğruluğu değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir dereceli puanlama anahtarı geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri anlam özümleme tablosu hazırlama ile ilgili eğitim almış olan matematik öğretmenlerinin oluşturduğu 36 adet anlam çözümleme tablosundan oluşmaktadır. Geçerlik çalışması kapsamında uzmanların hazırlanan dereceli puanlama anahtarına yönelik görüşleri içerik, yapı ve ölçüt bağlamında tek tek incelenmiştir. Alt boyutlara ilişkin uzman görüşleri arasındaki uyum yüzdelerinin %83 ile %91 arasında değişmektedir. Dereceli puanlama anahtarının tamamına ilişkin uzman görüşü uyum yüzdesi ise %87’dir. Hesaplanan bu uyum yüzdeleri, geliştirilen dereceli puanlama anahtarının geçerli olduğunu göstermektedir. Güvenirlik çalışması kapsamında ise iki matematik uzmanının anlam çözümleme tablolarına verdikleri puanlar arasındaki uyum hesaplanmıştır. Puanlayıcıların alt ölçütlerdeki uyumları  “Cohens’s Kappa” ile hesaplanmıştır. Yönerge yazımı ve metin yazımı alt boyutlarında mükemmel uyuşma, tablo tasarımı alt boyutunda ise kabul edilebilir uyuşma görülmüştür. İki puanlayıcının toplam puanları arasındaki uyum ise “Spearman Korelasyon Katsayısı” ile hesaplanarak pozitif, anlamlı ve yüksek düzeyde uyum görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar, geliştirilen dereceli puanlama anahtarının matematik dersinde kullanılan anlam çözümleme tablolarının değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. Geliştirilen dereceli puanlama anahtarı gerekli değişiklikler yapılarak diğer alanlarda da kullanılabilir.Keywords

Matematik eğitimi, Anlam çözümleme tablosu, Performans değerlendirme, Dereceli puanlama anahtarı