THE USE OF GEOGRAPHICAL SPACE IN HISTORY TEXTBOOKS

TARİH DERS KİTAPLARINDA COĞRAFİ MEKÂNIN KULLANIMI

THE USE OF GEOGRAPHICAL SPACE IN HISTORY TEXTBOOKS

 
Author : Akif Pamuk    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 90-136
DOI Number: :
Cite : Akif Pamuk , (2021). THE USE OF GEOGRAPHICAL SPACE IN HISTORY TEXTBOOKS . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 90-136. Doi: 10.35826/ijetsar.300.
    


Summary

One of the basic elements in the relationship between historical expression and reality, as the knowledge of the past, is geographical location. The relationship between reality and the past constitutes the main argument for strengthening the historical expression and/or accepting it as real, based on the experience of the geographical space by the subjects in today’s reality. In addition, geographical space, as an area where the past is experienced, is one of the main factors of historical narratives in establishing a causal relationship between historical events and explaining historical events. The aim of this research is to reveal the usage characteristics of geographical space in MEB history textbooks. The case study, which is among the qualitative research designs, was used in the research. MEB 9th grade, 10th grade and 11th grade history textbooks were selected as samples. By doing document analysis, the data regarding the geographical location in the relevant textbooks were obtained and the data were analyzed by descriptive and content analysis methods.  According to the results of the study, when the history textbooks are examined, it is seen that the geographical space is used in the categories of space, absolute space, relative space, space as image, memory space, sacred space, geopolitical space and historical space. It can be said that the authors of the history textbook use the geographical space to construct the causality relationship within the historical narrative and to support the political history narrative as historical evidence while transferring the objective included in the history curriculum

 


Keywords

History Curriculum, History Lessons, History Textbooks, Space, Geography.Abstract

Coğrafi mekân, geçmişin bilgisi olarak tarihsel ifadenin gerçeklikle kurduğu ilişkideki temel unsurlardandır. Gerçeklikle geçmiş arasındaki ilişki coğrafi mekânın bugünkü gerçeklikte özneler tarafından deneyimlenmesinden hareketle tarihsel ifadeyi güçlendirici ve/veya gerçek kabul edilmesinin temel argümanını oluşturur. Ayrıca geçmişteki yaşantının üzerinde deneyimlendiği bir alan olarak coğrafi mekân tarihsel olaylar arasında nedensellik ilişkisi kurmada, tarihsel olayların açıklanmasında tarihsel anlatıların ana faktörlerinden birisidir. Bu araştırmanın amacı, MEB tarih ders kitaplarında coğrafi mekânın kullanım özelliklerini ortaya koymaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. MEB 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf tarih ders kitapları örneklem olarak seçilmiştir. Doküman incelemesi yapılarak, ilgili ders kitaplarında coğrafi mekâna dair veriler elde edilmiş ve veriler, betimsel ve içerik analizi ile analiz edilmiştir.   Araştırmanın sonuçlarına göre, tarih ders kitapları incelendiğinde coğrafi mekânın yer olarak mekân, mutlak mekân, göreceli mekân, imge olarak mekân, hafıza mekânı, kutsal mekân, jeopolitik mekân ve tarihsel mekân kategorilerinde kullanıldığı görülmektedir. Tarih ders kitabı yazarlarının tarih öğretim programında yer alan kazanımı aktarırken coğrafi mekânı, tarihsel anlatı içinde nedensellik ilişkisini inşa etmek, tarihsel kanıt olarak siyasi tarih anlatısını desteklemek için kullandıkları söylenebilir.Keywords

Tarih Öğretim Programı, Tarih Dersleri, Tarih Ders Kitapları, Mekân, Coğrafya.